โครงสร้างกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
Generic placeholder image

นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

นางมินตรา ตรัยรัตนพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

Generic placeholder image

นายสมศักดิ์ แจ้งเพียร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

น.ส.นงนภัส ประสิทธิ์วัฒนชัย
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร

Generic placeholder image

นายนันทพล หนองหารพิทักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

นางผกาฟ้า ศรจรัสสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่
เสี่ยงภัยทางการเกษตร

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900