2559

งานสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ กาฬสินธุ์

งานสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ ยโสธร

งานสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ ร้อยเอ็ด

งานสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ ศรีสะเกษ

งานสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ อำนาจเจริญ


2558

เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐ อ้อยโรงงาน

งานสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ นครราชสีมา

งานสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ บุรีรัมย์

งานสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ มุกดาหาร

งานสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ สุรินทร์

งานสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ อุบลราชธานี