ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน   กรมพัฒนาที่ดิน  สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น) โทรศัพท์ 02-579-2207

ข่าวประชาสัมพันธ์
100%x200

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกรฎาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๖๒ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรชัยมงคล  โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ  ณ ห้องประชุม ๘๐๑ กรมพัฒนาที่ดิน

100%x200

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2562

         วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วยนายกิตตินันท์ วรอนุวัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และการบริหารงบประมาณ ปี 2562 เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ที่กรมฯ ดำเนินการ อาทิงานก่อสร้างแหล่งน้ำ และแหล่งน้ำในไร่นาฯ ปี 2562 การจัดงานวันดินโลก ศูนย์เครือข่าย CESRA สมัชชาดินประเทศไทย (TSP) การจัดเตรียมงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 โครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ความก้าวหน้าโครงการ Zoning by Agri-Map เชิงปริมาณและผลลัพธ์ ปี 2562 และข้อเสนอแนวทาง ปี 2563 โครงการบัตรดินดี รายงานผลการลดพลังงานและแนวทางปฏิบัติ การลดใช้พลาสติก การตรวจเยี่ยมพื้นที่ของสำนักงาน กพร. โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ไปยังสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 – 12 ทั่วประเทศ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญกรมฯ ผู้อำนวยการ สพข./ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

100%x200

ประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2562

       วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 และติดตามรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (วจ.3) ที่สิ้นสุดในปี 2561, กรอบการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2563 และสรุปผลการประชุมการจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนอของบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งพิจารณาร่างโครงการประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการสำหรับนำเสนอในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมฯ และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/สพข. ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดินชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

ภาพข่าว/รายงาน : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

หน่วยงานภายใน
Generic placeholder image

ฝ่ายบริหารทั่วไป

Generic placeholder image

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร

Generic placeholder image

กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดิน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

บริการข้อมูล
Generic placeholder image

ขั้นตอนการให้บริการ

Generic placeholder image

สรุปการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ

Generic placeholder image

การกำหนดเขตการใช้ที่ดินด้านกายภาพ

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

Generic placeholder image

โครงการพื้นที่สูง

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม

Generic placeholder image

รายงานประจำปี
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

รายงานสรุปความรู้

วิดีทัศน์

Agri-Map Mobile แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศด้านการเกษตร

เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนให้เหมาะสมตามชั้นความเหมาะสมของดิน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมการนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ การเพาะปลูก ผลผลิตด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และคาดการณ์ในอนาคต สามารถใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟนในระบบ Android


โครงการต้นแบบการพัฒนาที่ดินบนที่สูง

“ผลสำเร็จลดการชะล้างพังทะลายของดิน” ลดมลพิษทางดิน Be the Solution to soil Pollution เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ น้ำแม่จัน จังหวัดเชียงราย


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 จำนวนผู้เข้าชม

  • ออนไลน์ 1
  • ในวันนี้ 10
  • เมื่อวาน 2
  • สัปดาห์ 10
  • เดือน 107
  • ปี 1130
  • ผลรวม 1920
เชื่อมโยงหน่วยงาน
HOTLINK
... ... ... ... ... ... ...

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900