New..ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงาน Zoning by Agri Map http://webapp.ldd.go.th/lpd/node_modules/file/manual/work_manual_zoning_by_agri-map.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์
100%x200

โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาประจำจังหวัด

วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 กรมพัฒนาที่ดินจัดการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาประจำจังหวัด” เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหมอดินอาสาที่ประสบความสำเร็จ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดินระหว่างหมอดินอาสาด้วยกัน และเจ้าหน้าที่ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาที่ดินไปสู่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม แก่หมอดินอาสาประจำจังหวัด 77 คน และเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค 12 คน ภาคเช้ามีวิทยากรจากบริษัท Super Products ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน รับผิดชอบกลุ่มที่ 5 หัวข้อ การแจ้งเตือนสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม วภก. นางสาวพิมพิลัย นวลละออง เป็นวิทยากรประจำกลุ่มโดยจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน และห้องประชุม กลุ่ม วภก.

100%x200

"จิตอาสาพัฒนาที่ดิน ทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม"

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562  เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมโครงการ "จิตอาสาพัฒนาที่ดิน ทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม" ภายใต้กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรม ความพอเพียงและจิตอาสา ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินมีจิตอาสาและเสริมสร้างความรู้เรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน และทราบถึงกระบวนการผลิตและการใช้สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

100%x200

การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2562 “ฟื้นฟูปฐพี ด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน”

 วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2562 “ฟื้นฟูปฐพี ด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน”  โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ซึ่งเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2562 พร้อมทั้งมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ในการนี้นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดินร่วมให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมอบช่อดอกไม้ต้อนรับในฐานะที่มากำกับดูแลกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำเสนอผลงานวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคนิทรรศการ นอกจากนี้ยังเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ เยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนอนิทรรศการผลงานวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 -20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานภายใน
Generic placeholder image

ฝ่ายบริหารทั่วไป

Generic placeholder image

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร

Generic placeholder image

กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดิน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

บริการข้อมูล
Generic placeholder image

ขั้นตอนการให้บริการ

Generic placeholder image

สรุปการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ

Generic placeholder image

การกำหนดเขตการใช้ที่ดินด้านกายภาพ

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

Generic placeholder image

โครงการพื้นที่สูง

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม

Generic placeholder image

รายงานประจำปี
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

รายงานสรุปความรู้

วิดีทัศน์

Agri-Map Mobile แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศด้านการเกษตร

เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนให้เหมาะสมตามชั้นความเหมาะสมของดิน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมการนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ การเพาะปลูก ผลผลิตด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และคาดการณ์ในอนาคต สามารถใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟนในระบบ Android


โครงการต้นแบบการพัฒนาที่ดินบนที่สูง

“ผลสำเร็จลดการชะล้างพังทะลายของดิน” ลดมลพิษทางดิน Be the Solution to soil Pollution เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ น้ำแม่จัน จังหวัดเชียงราย


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 จำนวนผู้เข้าชม

  • ออนไลน์ 1
  • ในวันนี้ 3
  • เมื่อวาน 4
  • สัปดาห์ 9
  • เดือน 81
  • ปี 1389
  • ผลรวม 2179
เชื่อมโยงหน่วยงาน
HOTLINK
... ... ... ... ... ... ...

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900