ดาวน์โหลดเอกสาร...... แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ต่างๆ ได้ที่ http://webapp.ldd.go.th/lpd/zonmap2TB.php

ข่าวประชาสัมพันธ์
100%x200

เยี่ยมชมเทคโนโลยีและการดำเนินงานคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ดร. สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีและการดำเนินงานคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ พร้อมทั้งรับฟังและหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำยั่งยืนร่วมกัน โดยมี ผศ.ดร. สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และ นางรอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมนิทรรศการ “จาก นภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติ ระบบคอมพิวเตอร์สมรรณะสูงตั้งแต่ปี 2542-2557 ที่ใช้สำหรับประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสภาพภูมิอากาศ จากนั้นรับชมวิดีทัศน์การดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ โดยนำเสนอเรื่องคลังข้อมูลน้ำ โครงการจัดการน้ำเพื่อพัฒนาประเทศ บรรเทาภัยแล้ง การจัดการน้ำในชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

100%x200

ประชุมคณะทำงานการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 4.0

นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 4.0 โดยมีคณะทำงานฯ ร่วมพิจารณาวิเคราะห์ลักษณะสำคัญของหน่วยงานตามหลัก 6Cs ประกอบด้วย 1) องค์การ 2) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) สภาพแวดล้อมการแข่งขัน 4) กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 5) การเปลี่ยนแปลง และ 6) ความท้าทาย เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารองค์การและกำหนดเป็นตัวชี้วัดในมิติพัฒนาองค์การ และตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

 

รายงาน/ภาพ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

100%x200

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

      วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0 และ PMQA หมวด 1) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์พร้อมทั้งให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆ ในการเขียนผลงานรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้กับคณะทำงานฯ เพื่อให้กรมพัฒนาที่ดินได้รับการยกระดับการบริหารจัดการและรับรองการเป็นระบบราชการ 4.0 และได้รับรางวัลเลิศรัฐทั้ง 2 ประเภทรางวัล ซึ่งมี คณะทำงานประเมินและจัดทำรายงานผลการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0 และ PMQA หมวด 1 การนำองค์การ) และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน

         

รายงาน/ภาพข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

บริการข้อมูล
Generic placeholder image

ขั้นตอนการให้บริการ

Generic placeholder image

สรุปการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ

Generic placeholder image

การกำหนดเขตการใช้ที่ดินด้านกายภาพ

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ

Generic placeholder image

ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

Generic placeholder image

โครงการพื้นที่สูง

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม

Generic placeholder image

รายงานประจำปี
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

รายงานสรุปความรู้

Generic placeholder image

บทความเผยแพร่

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล

 

วิดีทัศน์

การอบรมจัดทำการใช้ที่ดินระดับตำบลผ่านระบบ Video Conference และ Web Conference 27 มกราคม 2564นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน

เปิดการอบรมจัดทำการใช้ที่ดินระดับตำบล ผ่านระบบ Video Conference และ Web Conference วันที่ 27 มกราคม 2564


หลักการ เหตุผล และความสำคัญการจัดการทำแผนฯ

นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 1 – 3 บทนำ ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรธรรมชาติ

นางสาวกัลยา ดำรงสัจจ์ศิริ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 4 DPSIR Framework และ PRA

นายพิสิษฐ์ พานิช เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 5 การประเมินคุณภาพที่ดิน

นางสาวกรรณิสา สฤษฏ์ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 6 แผนการใช้ที่ดิน

นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 7 การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดิน

นายวิศิษฐ์ งามสม ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน


การอบรมจัดทำการใช้ที่ดินระดับตำบลผ่านระบบ Video Conference และ Web Conference 28 มกราคม 2564หลักการ เหตุผล และความสำคัญการจัดการทำแผนฯ

นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 1 – 3 บทนำ ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรธรรมชาติ

นางสาวกัลยา ดำรงสัจจ์ศิริ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 4 DPSIR Framework และ PRA

นายพิสิษฐ์ พานิช เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 5 การประเมินคุณภาพที่ดิน

นางสาวกรรณิสา สฤษฏ์ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 6 แผนการใช้ที่ดิน

นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 7 การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดิน

นายวิศิษฐ์ งามสม ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน
Agri-Map Mobile แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศด้านการเกษตร

เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนให้เหมาะสมตามชั้นความเหมาะสมของดิน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมการนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ การเพาะปลูก ผลผลิตด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และคาดการณ์ในอนาคต สามารถใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟนในระบบ Android


โครงการต้นแบบการพัฒนาที่ดินบนที่สูง

“ผลสำเร็จลดการชะล้างพังทะลายของดิน” ลดมลพิษทางดิน Be the Solution to soil Pollution เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ น้ำแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 

FACEBOOK

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 จำนวนผู้เข้าชม

  • ออนไลน์ 1
  • ในวันนี้ 11
  • เมื่อวาน 19
  • สัปดาห์ 87
  • เดือน 87
  • ปี 975
  • ผลรวม 7100
เชื่อมโยงหน่วยงาน
HOTLINK
... ... ... ... ... ... ...

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900