ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน CESRA COUNTRY ROAD RUN วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.runningconnect.com/event/CESRA2019

ข่าวประชาสัมพันธ์
100%x200

ประชุมการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชสมุนไพร

  วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562 นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชสมุนไพร" ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ โดยกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน จัดการประชุมฯ ครั้งนี้ขึ้นเพื่อ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องแม่นยำ และสามารถเผยแพร่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมฯ ทั้งสิ้น 6 กระทรวง 21 หน่วยงาน รวม 50 คน

รายงาน/ภาพ : Facebook กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

100%x200

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน Zoning by Agri-Map

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เป็นประธานในการหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานจาก 10 กรมฯ ที่ร่วมบูรณาการโครงการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ เพื่อหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ และความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 และร่วมพิจารณาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

100%x200

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน

คณบดี อาจารย์และนักศึกษาคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน 

ณ พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวต้อนรับนายมนตรี  คงตระกูลเทียน คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร อาจารย์และนักศึกษาคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน โดยมีนายสมศักดิ์  สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายและพาเยี่ยมชมในครั้งนี้

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25620318_01

รายงาน/ภาพ : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานเลขานุการกรม

หน่วยงานภายใน
Generic placeholder image

ฝ่ายบริหารทั่วไป

Generic placeholder image

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร

Generic placeholder image

กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดิน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

บริการข้อมูล
Generic placeholder image

ขั้นตอนการให้บริการ

Generic placeholder image

สรุปการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ

Generic placeholder image

การกำหนดเขตการใช้ที่ดินด้านกายภาพ

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

Generic placeholder image

โครงการพื้นที่สูง

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม

Generic placeholder image

รายงานประจำปี
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

วิดีทัศน์

Agri-Map Mobile แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศด้านการเกษตร

เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนให้เหมาะสมตามชั้นความเหมาะสมของดิน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมการนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ การเพาะปลูก ผลผลิตด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และคาดการณ์ในอนาคต สามารถใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟนในระบบ Android


โครงการต้นแบบการพัฒนาที่ดินบนที่สูง

“ผลสำเร็จลดการชะล้างพังทะลายของดิน” ลดมลพิษทางดิน Be the Solution to soil Pollution เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ น้ำแม่จัน จังหวัดเชียงราย


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 จำนวนผู้เข้าชม

  • ออนไลน์ 1
  • ในวันนี้ 1
  • เมื่อวาน 7
  • สัปดาห์ 27
  • เดือน 100
  • ปี 671
  • ผลรวม 1461
เชื่อมโยงหน่วยงาน
HOTLINK
... ... ... ... ... ... ...

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900