ข่าวประชาสัมพันธ์
100%x200

นายสมศักดิ์ สุขจันทร์

         วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ เข้าร่วมติดตามเตรียมความพร้อมก่อน ครม. สัญจร โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส.ป.ก. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ลงพื้นที่ เยี่ยมชมนิทรรศการและการเตรียมความพร้อมในการประชุมครม. สัญจร พร้อมทั้งให้แนะแนวทิศทางการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่                   

          ทั้งนี้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้แนวทางการทำงานกรมพัฒนาที่ดินแก่เจ้าหน้าที่ โดยเน้นวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับพื้นที่และถ่ายทอดความรู้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงดินแก่เกษตรกร และนำเสนอผลงานโดยใช้ข้อมูลดำเนินการร่วมกับแผนที่

100%x200

นายสมศักดิ์ สุขจันทร์

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย" (Workshop on CESRA action plan formulation) ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

     ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ กรมพัฒนาที่ดิน คณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนศูนย์ CESRA ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน จํานวน 100 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ CESRA ตลอดทั้งนำประเด็นจากการเปิดตัวศูนย์ฯ วัตถุประสงค์ของ CESRA กรอบการดำเนินงาน ASP การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย การฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายสำหรับขับเคลื่อนศูนย์ CESRA ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย และประเด็นสำคัญอื่นๆ มาพิจารณาเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์ฯ ซึ่งจะทำให้ได้แผนการดำเนินงานและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นการเตรียมการสำหรับการจัดเสนอแผนการดำเนินงานและประเด็นสำคัญของ CESRA ต่อที่ประชุม ASP ครั้งที่ 5 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศอินเดีย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ต่อไป

    

100%x200

นายสมศักดิ์ สุขจันทร์

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.  นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สุขจันทร์  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวกรรณิศา สฤษฏ์ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ     เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ยึดคืนตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 และพื้นที่โครงการจัดที่ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ระหว่าง ส.ป.ก. ร่วมกับ 8 หน่วยงาน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช เป็นประธาน พร้อมให้แนวทางและนโยบายในการขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด

หน่วยงานภายใน
Generic placeholder image

ฝ่ายบริหารทั่วไป

Generic placeholder image

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร

Generic placeholder image

กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดิน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

บริการข้อมูล
Generic placeholder image

ขั้นตอนการให้บริการ

Generic placeholder image

สรุปการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ

Generic placeholder image

การกำหนดเขตการใช้ที่ดินด้านกายภาพ

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

Generic placeholder image

โครงการพื้นที่สูง

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม

Generic placeholder image

รายงานประจำปี 2561
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

วิดีทัศน์

วันดินโลก 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมุ่งมั่นแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนไทยและทั่วโลก UN จึงได้ประกาศให้ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก ... ซึ่งในปี 2561 นี้ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการต้นแบบการพัฒนาที่ดินบนที่สูง

“ผลสำเร็จลดการชะล้างพังทะลายของดิน” ลดมลพิษทางดิน Be the Solution to soil Pollution เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ น้ำแม่จัน จังหวัดเชียงราย


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 จำนวนผู้เข้าชม

  • ออนไลน์ 1
  • ในวันนี้ 1
  • เมื่อวาน 8
  • สัปดาห์ 53
  • เดือน 95
  • ปี 95
  • ผลรวม 885
เชื่อมโยงหน่วยงาน
HOTLINK
... ... ... ... ... ... ...

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900