Example of Auto Loading Bootstrap Modal on Page Load

  ดาวน์โหลดเอกสาร...... แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ต่างๆ ได้ที่ http://webapp.ldd.go.th/lpd/zonmap2TB.php


บริการข้อมูล
Generic placeholder image

คุยกับน้องดินดี

Ai Chatbot กรมพัฒนาที่ดิน

Generic placeholder image

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

Generic placeholder image

ขั้นตอนการให้บริการ

Generic placeholder image

ขั้นตอนการร้องเรียน

Generic placeholder image

สรุปการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ

Generic placeholder image

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ

Generic placeholder image

ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

Generic placeholder image

โครงการพื้นที่สูง

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม

Generic placeholder image

รายงานประจำปี
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

รายงานสรุปความรู้

Generic placeholder image

บทความเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

300x200

ประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2566

ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวพิมพ์พร พรพรหมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน และนางณฐมน ผ่องแผ้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม "คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ...

300x200

วผ. ลงพื้นที้วางแผนการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจกล้วย

นางสาวพิมพ์พร พรพรหมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินนางสาวกรรณิสา สฤษฎ์ศิริ...

300x200

ประชุมคณะทำงานย่อยที่ 1 งานวิชาการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 1/2566

นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยที่ 1 งานวิชาการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วยนายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการกองนโยบาย...

300x200

กนผ.ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดความเสื่อมโทรมของดิน

นายเชฎฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้แก่ นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน นายทศนัศว์ รัตนแก้ว...

 


นายสุภัทรชัย โอฬารกิจกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร มอบหมายให้ นายธนกฤต ผลเกลี้ยง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ นายณัฐภาส ศรีเลิศ เศรษฐกรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมโครงการประเมินคุณภาพที่ดินด้านเศรษฐกิจสำหรับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในระดับพื้นที่

วันที่ 23 มีนาคม 2566นายสุภัทรชัย โอฬารกิจกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร มอบหมายให้ นางสาวปิ่นอนงค์ ศรีภักดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมโครงการประเมินคุณภาพที่ดินด้านเศรษฐกิจสำหรับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในระดับพื้นที่่

วันที่ 21 - 31 มีนาคม 2566ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและกลั่นกรองผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ นางสาวสลิลา เอี่ยมอิทธิพล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษและนางสาวภาวดี สิทธิ์ประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและกลั่นกรองผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ โดยมีนายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

วันที่ 21 - 24 มีนาคม 2566เจ้าหน้าที่กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ลงพื้นทีเก็บข้อมูลงานวิจัยโครงการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการผลิตพืชสมุทรไพรในพื้นที่ภาคกลางที่มีการจัดการปัญหาดินกรด

วันที่ 14 มีนาคม 2566นางสาวนุชนภางค์ สุวรรณเทน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงสำรวจพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ “มะพร้าว” ภายใต้กิจกรรมย่อย : การบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจมะพร้าว พื้นที่จังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ การบูรณาการงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงานในการจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้ จะมีประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกและยังเป็นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ให้แก่หน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรต่อไป

วันที่ 7-21 มีนาคม 2566นายพลกฤต จันทร์ดำ ได้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri – Map) เมื่อปี 2564 พิกัดแปลง X 628576 Y 1906300 Zone 47 ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.2 บ.นาอิน ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โดยก่อนเข้าร่วมโครงการมีการใช้พื้นที่ ในการทำนาข้าวจำนวน 6 ไร่ และภายหลังได้นำพื้นที่ดังกล่าวเข้าร่วมโครงการ

วันที่ 21 มีนาคม 2566นางสาวพันธุ์ทิพย์ ปานกลาง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ร่วมติดตาม ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการพร้อมด้วย นางมนต์ระวี มีแต้ม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

วันที่ 11 มีนาคม - 17 มีนาคม 2566กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน โดย นางสาวสลิลา เอี่ยมอิทธิพล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ลงสำรวจพื้นที่ภาคสนามร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้แก่ นางพัชรารัตน์ ลื้มศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร นางสาวจตุพร นนทศิริ ผู้อำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศการเกษตร และนายธีรวัฒน์ มณีวัต ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร

วันที่ 11-13 มีนาคม 2566นางสาวสิรีวัลย์ ราษฎรอาศัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Building Readiness for TEAM for Soils Agents โดยมี นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 16 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2566เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน ร่วมกับนายจตุรงค์ เพชรสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เจ้าหน้าที่กลุ่มสำรวจและทำแผนที่ และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินตาก

วันที่ 13 มีนาคม - 14 มีนาคม 2566นางสาวสลิลา เอี่ยมอิทธิพล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เเละนางสาวปัทมา เผื่อแผ่ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงสำรวจพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ “มะพร้าว”

วันที่ 2 มีนาคม - 18 มีนาคม 2566กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน นำโดย นางสาวสมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวภาวดี สิทธิประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวกาญจนา สำราญใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ลงสำรวจพื้นที่ภาคสนามโดยการจัดเก็บข้อมูลการใช้ที่ดิน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2566นางวลีทิพย์ ธนัชชายศอนันต์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการและคณะร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม ภายใต้กิจกรรมย่อย : การบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่เพาะปลูกเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจมะพร้าว พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และตราด

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566โครงการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการผลิตพืชสมุทรไพรในพื้นที่ภาคกลางที่มีการจัดการปัญหาดินกรด

วันที่ 13 - 18 มีนาคม 2566โครงการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนในพื้นที่ไม่เหมาะสม

วันที่ 13 - 18 มีนาคม 2566การประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ของกลุ่มเรื่องกลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือแบบสัมภาษณ์เกษตรกรโครงการประเมินคุณภาพที่ดินด้านเศรษฐกิจสำหรับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในระดับพื้นที่

วันที่ 9 มีนาคม 2566เรื่องการประชุมคณะทำงานวิชาการกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 ตามเอกสารที่แนบมา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566นายสามารถ พูลเกษตร ได้เข้าร่วมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อปี 2564 เนื่องจากต้องการแหล่งน้ำเพื่อทําการเกษตร โดยก่อนเข่ารร่วมโครงการมีการใช้พื้นที่ในการทํานาข้าวจํานวน 4 ไร่ ภายหลังได้นําพื้นที่ดังกล่าวเข้าร่วมโครงการเพื่อทําเกษตรผสมผสาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ การขุดสระน้ำรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาด 2,800 ลบ.ม.

นายสามารถ พูลเกษตร ปี 2564นายสุภัทรชัย โอฬารกิจกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร เข้าร่วมงานประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นในการชี้แจง “โครงการพัฒนาทักษะ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางดิจิทัลของผู้ใช้งาน และกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)” จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 31 มกราคม 2566นายสุภัทรชัย โอฬารกิจกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร เข้าร่วมงานประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นในการชี้แจง “โครงการพัฒนาทักษะ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางดิจิทัลของผู้ใช้งาน และกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)” จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 31 มกราคม 2566นายพิชัย เสมอชาติ ได้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพืชที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว เป็นเกษตรผสมผสาน เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำสำหรับทำการเกษตร โดยก่อนเข้าร่วมโครงการมีพื้นที่ทำการเกษตรปลูกข้าว 23 ไร่ เมื่อเข้าร่วมโครงการได้ปรับเปลี่ยนเป็นปลูกอ้อย กล้วย มะม่วง ขนุน ประมง และปศุสัตว์

วันที่ 18 มกราคม 2566นางบังอรได้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri – Map) เนื่องจากต้องการแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร โดยก่อนเข้าร่วมโครงการมีการใช้พื นที่ในการทำนาข้าวจำนวน 6 ไร่ และภายหลังได้น้ำพื้นที่ดังกล่าวเข้าร่วมโครงการโดยกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน

วันที่ 17 มกราคม 2566นายสุภัทรชัย โอฬารกิจกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร พร้อมด้วยนางสาววัลยา บุญเลิศ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ติดตามการสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 12–13 มกราคม 2566กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการ Coaching หลักสูตร “การจัดทำฐานข้อมูลพืชเศรษฐกิจ” ให้กับเจ้าหน้าที่ของกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินฯ

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการ Coaching หลักสูตร “รูปแบบการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาและ บรรณานุกรม” ให้กับบุคลากร

6 มิถุนายน 2565


การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าวนาปี) ตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน จังหวัดพะเยา ปีการเพาะปลูก 2564/65

ข้าวนาปี จ.พะเยา 2564/65


นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ และนางสาวเนตรนภา กาศวิเศษ นักวิชาการเกษตรชานาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมการสัมมนาและนาเสนอการดาเนินงานวิจัย โครงการ “Dynamics of Oil Palm Plantation in Southern Thailand”

วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2565


นางสาวพันธุ์ทิพย์ ปานกลาง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวเนตรนภา กาศวิเศษ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ร่วมปฏิบัติงานวิจัยหัวข้อ “Dynamics of Oil Palm Plantation in Southern Thailand” ร่วมกับ CIRAD และมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยงานวิจัยนี้เกี่ยวกับการศึกษาพลวัตรการใช้ที่ดินของการปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้ของประเทศไทย (ระหว่าง ปี พ.ศ. 2555-2575)

วันที่ 3-11 เมษายน 2565


นางสาวสลิลา เอี่ยมอิทธิพล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ลงพื้นที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจสอบข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินภาคสนาม ในการดำเนินงานโครงการตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวที่เปลี่ยนแปลงด้วย Data Cube โดย NECTEC ได้ทำการวิจัยคิดค้นแอพพลิเคชั่นสำหรับใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ในระยะแรกจะเป็นการตรวจสอบพื้นที่นาข้าวที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกอ้อย ซึ่ง NECTEC จะนำข้อมูลที่ได้จากภาคสนามไปดำเนินการปรับปรุงแอพพลิเคชั่นให้สามารถนำไปใช้งานได้ ทั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินในอนาคตต่อไปได้

วันที่ 4 – 6 เมษายน 2565


นางสาววีรยา พันธ์เขียว นาพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในปีงบประมาณ 2564 จานวน 3 ไร่ เพื่อขุดสระกักเก็บน้าแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2,100 ลบ.ม. โดยมีความต้องการที่จะทาเกษตรผสมผสานเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และเพิ่มรายได้ โดยก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืช ทานาปีข้าวหอมมะลิ พันธุ์ กข15

หมู่ที่ 2 บ้านป่าจา ตาบลแม่ปืม


นายณรงค์ เทียมแก้ว ได้นาพื้นที่นา 5 ไร่ เข้าร่วมโครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อขุดสระกักเก็บน้าแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3,500 ลบ.ม. โดยมีความต้องการที่จะทาเกษตรผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ซึ่งก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืช ข้าวเหนียวนาปีพันธุ์ กข6 เพียงอย่างเดียว ภายหลังเข้าร่วมโครงการฯ

หมู่ที่ 7 บ้านต๊าพระแล


นางสาววีรยา พันธ์เขียว นาพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในปีงบประมาณ 2564 จานวน 3 ไร่ เพื่อขุดสระกักเก็บน้าแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2,100 ลบ.ม. โดยมีความต้องการที่จะทาเกษตรผสมผสานเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และเพิ่มรายได้

หมู่ที่ 2 บ้านป่าจา


นายณรงค์ เทียมแก้ว ได้นาพื้นที่นา 5 ไร่ เข้าร่วมโครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อขุดสระกักเก็บน้าแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3,500 ลบ.ม. โดยมีความต้องการที่จะทาเกษตรผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ซึ่งก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืช ข้าวเหนียวนาปีพันธุ์ กข6 เพียงอย่างเดียว ภายหลังเข้าร่วมโครงการฯ

หมู่ที่ 7 บ้านต๊าพระแล


กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทาง การเกษตร ประชุมเพื่อบริหารจัดการครุภัณฑ์ของกลุ่มฯ และจัดทำโครงการวิชาการ/วิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ตาม ตัวชี้วัดการจัดทำแผนปฏิบัติงานวิชาการ/วิจัย

วันที่ 7 มีนาคม 2565


ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการ ใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อร่วมกันทําความ สะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานรวมถึงระเบียบวินัยของบุคลากรในองค์กร และสร้าง การมีส่วนร่วมของบุคลกร (Teamwork) ตามแนวทาง Smart Workplace for Productivity Enhancement

วันที่ 2 มีนาคม 2565


กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร เริ่มแล้ว “LDD Zero Waste” ชีวิตยุคใหม่ เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์ ด้วยแนวคิด 1A3R หลีกเลี่ยง การผลิตขยะเพิ่ม ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล

LDD Zero Waste 1A3R


กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตรได้จัดอบรมCoaching ให้กับบุลากรของกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินฯและบุคคลภายนอก จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
(1) การสร้างเครื่องมือวัดข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย Likert Scale
      (วิทยากร: ผอ.กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร)
(2) ดินและความสำคัญของอินทรียวัตถุในดิน
      (วิทยากร: ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการอินทรียวัตถุ)

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565


กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพืชของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดปทุมธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และชัยนาท โดยใช้ Agri-Map on Mobile ในการลงพื้นที่ ซึ่งพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากต้องการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำใช้ในการเกษตร และเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด

12-15 กุมภาพันธ์ 2565


วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการ กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร (นายสุภัทรชัย โอฬารกิจกุลชัย) และบุคลากรในสังกัดให้ การต้อนรับคณะทำงานตรวจและประเมินผลกิจกรรม 5ส พร้อมร่วมชี้แจ้งข้อมูลกิจกรรม 5ส. ของ กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตรที่ได้ดำเนินการตามแนวทาง Smart Workplace

พฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565


เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร จัดกิจกรรม 5ส ตามแนวทาง Smart Workplace ภายใต้คำขวัญ สามัคคี คือ “พลัง” มาทำให้หน่วยงานน่าอยู่กันเถอะ

5ส กุมภาพันธ์ 2565


กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตรลงพื้นที่ติดตามและสํารวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคม ประจําปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 10 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งบริเวณพื้นที่ที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการมีการทํากิจกรรมการผลิตพืชที่หลากหลาย

ระหว่างวันที่ 10 – 17 กุมภาพันธ์ 2565


ได้เข้าร่วมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อปี 2564

กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่


เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบาย และแผนการใช้ที่ดิน ร่วมจัดนิทรรศการด้าน Agri-Map ในงาน ”สัปดาห์นวัตกรรมยกระดับ ผลิตภัณฑ์ เห็ดเป็นยา อาหารที่ดี และคลินิกสุขภาพ” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อประชาสัมพันธ์ Agri-Map ให์แก์ประชาชนผู้สนใจ

14 กุมภาพันธ์ 2565


นายธนกฤต ผลเกลี้ยง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมกำหนดเกณฑ์ในการประเมินคัดเลือกหน่วยงานภายใน กนผ. ที่มีผลงาน 5ส ตามแนวทาง Smart Workplace for Productivity Enhancement โดดเด่นทั้ง 4 ด้าน

11 ก.พ. 2565


นายสุภัทรชัย โอฬารกิจกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ชีวีมีสุข โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่สนใจ ณ ห้องทำงานกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร ชั้น 6

7 กุมภาพันธ์ 2565


นายสุภัทรชัย โอฬารกิจกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร เป็นประธานการประชุม โดยมีนายธนกฤต ผลเกลี้ยง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายณัฐภาส ศรีเลิศ เศรษฐกรปฏิบัติการ กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร หารือร่วมกันกับนางสาวสลิลา เอี่ยมอิทธิพล นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กนผ. ในการเตรียมข้อมูลลงพื้นที่สารวจผลผลิตข้าวนาปี ราคาสินค้าเกษตร และต้นทุนและผลตอบแทนพืชเศรษฐกิจ (ข้าวนาปี จ.พะเยา) เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในแบบจาลองการคาดการณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร และผลตอบแทนการผลิตพืชในระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ณ ห้องประชุมกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร ชั้น 6

7 กุมภาพันธ์ 2565


กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร ร่วมกับฝ่ายเศรษฐกิจยาง กองวิจัยเศรษฐกิจยาง กยท. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผลผลิต ราคาสินค้าเกษตร ต้นทุนและผลตอบแทนของพืชเศรษฐกิจยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานีตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อใช้ในแบบจำลองการคาดการณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร และผลตอบแทนการผลิตพืชในระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

24 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565


เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ร่วมจัดนิทรรศการ Agri-Map ในงานเกษตรแฟร์ ณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อประชาสัมพันธ์ Agri-Map ให้แก่ประชาชนผู้สนใจที่มาร่วมงาน เกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

3 - 4 กุมภาพันธ์ 2565


บริษัทพาสโคไทย (PASCO Thailand) ได้จัดฝึกอบรม เรื่องการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ AI Model ในการจำแนกพืชพรรณ (Training program for AI model project for Land use data for LDD) ให้แก่บุคลากรกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ ศทส. อาคาร1 เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร สามารถนำประยุกต์ใช้ในงาน และเพื่อการทำงานวิจัยร่วมกันต่อไป

26, 28, 31 มกราคม 2 กุมภาพันธ์ 2565


เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ร่วมจัดนิทรรศการ Agri-Map ในงานเกษตรแฟร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อประชาสัมพันธ์ Agri-Map ให้แก่ประชาชนผู้สนใจที่มาร่วมงาน เกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

3 - 4 กุมภาพันธ์ 2565


นายกันตภณได้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อปี 2564 เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ โดยก่อนเข้าร่วมโครงการมีการใช้พื้นที่ในการทำนาข้าว 30 ไร่ และภายหลังได้แบ่งพื้นที่จำนวน 5 ไร่ เพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยมีการขุดสระรูปแบบวงกลม ปัจจุบันมีน้ำใช้เพียงพอทั้งปี และได้มีการนำพื้นที่ทำกิจกรรมทางการเกษตรบริเวณรอบสระ ประกอบด้วย นาข้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้น ประมง และ ปศุสัตว์ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการเป็นการดำเนินการในปีแรก

กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่_นายกันตภณ_วรรณศรี


นายถวิลได้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อปี 2564 เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ โดยมีการแบ่งพื้นที่ทำนาข้าวและพื้นที่ปลูกอ้อยจำนวน 5 ไร่ เพื่อเข้าร่วมโครงการ และได้มีการขุดสระรูปแบบวงกลมตามความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งพื้นที่เดิมมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ปัจจุบันมีน้ำใช้เพียงพอทั้งปี และได้มีการนำพื้นที่ทำกิจกรรมทางการเกษตรบริเวณรอบสระ ประกอบด้วย นาข้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้น ประมง และปศุสัตว์ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการเป็นการดำเนินการในปีแรก

กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่_นายถวิล_ภู่แปลง


นายวีรวุฒิได้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อปี 2564 เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยก่อนเข้าร่วมโครงการมีการใช้พื้นที่ในการทำนาข้าวและปลูกพืชอื่น 75 ไร่ และภายหลังได้แบ่งพื้นที่จำนวน 3 ไร่ เพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยมีการขุดสระรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามขนาดของพื้นที่ ซึ่งจากความลึกของสระที่เหมาะสมจึงมีน้ำจากใต้ดิน ทำให้ปัจจุบันมีน้ำใช้เพียงพอทั้งปี

กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่_นายวีรวุฒิ_วังซ้าย


นายอุเทนได้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ โดยก่อนเข้าร่วมโครงการมีการใช้พื้นที่ในการทำนาข้าว 6 ไร่ และภายหลังได้แบ่งพื้นที่จำนวน 4 ไร่ เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และมีการขุดสระรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามขนาดของพื้นที่ปัจจุบันมีน้ำใช้เพียงพอทั้งปี

กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่_นายอุเทน_หมื่นนาค


กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล

 

วิดีทัศน์

การอบรมจัดทำการใช้ที่ดินระดับตำบลผ่านระบบ Video Conference และ Web Conference 27 มกราคม 2564นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน

เปิดการอบรมจัดทำการใช้ที่ดินระดับตำบล ผ่านระบบ Video Conference และ Web Conference วันที่ 27 มกราคม 2564


หลักการ เหตุผล และความสำคัญการจัดการทำแผนฯ

นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 1 – 3 บทนำ ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรธรรมชาติ

นางสาวกัลยา ดำรงสัจจ์ศิริ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 4 DPSIR Framework และ PRA

นายพิสิษฐ์ พานิช เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 5 การประเมินคุณภาพที่ดิน

นางสาวกรรณิสา สฤษฏ์ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 6 แผนการใช้ที่ดิน

นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 7 การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดิน

นายวิศิษฐ์ งามสม ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน


การอบรมจัดทำการใช้ที่ดินระดับตำบลผ่านระบบ Video Conference และ Web Conference 28 มกราคม 2564หลักการ เหตุผล และความสำคัญการจัดการทำแผนฯ

นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 1 – 3 บทนำ ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรธรรมชาติ

นางสาวกัลยา ดำรงสัจจ์ศิริ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 4 DPSIR Framework และ PRA

นายพิสิษฐ์ พานิช เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 5 การประเมินคุณภาพที่ดิน

นางสาวกรรณิสา สฤษฏ์ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 6 แผนการใช้ที่ดิน

นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 7 การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดิน

นายวิศิษฐ์ งามสม ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน
Agri-Map Mobile แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศด้านการเกษตร

เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนให้เหมาะสมตามชั้นความเหมาะสมของดิน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมการนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ การเพาะปลูก ผลผลิตด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และคาดการณ์ในอนาคต สามารถใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟนในระบบ Android


โครงการต้นแบบการพัฒนาที่ดินบนที่สูง

“ผลสำเร็จลดการชะล้างพังทะลายของดิน” ลดมลพิษทางดิน Be the Solution to soil Pollution เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ น้ำแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 จำนวนผู้เข้าชม

  • ออนไลน์ 1
  • ในวันนี้ 1
  • เมื่อวาน 45
  • สัปดาห์ 260
  • เดือน 1
  • ปี 3105
  • ผลรวม 22327
เชื่อมโยงหน่วยงาน
HOTLINK
... ... ... ... ... ... ...

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900