ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน   กรมพัฒนาที่ดิน  สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น) โทรศัพท์ 02-579-2207

ข่าวประชาสัมพันธ์
100%x200

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมกับร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับฟังสถานการณ์ภัยแล้ง ติดตามและแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

100%x200

นายถวิล มั่งนุ้ย

รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ปลูกแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ คลองบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

100%x200

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ

รองอธิบดีด้านบริหาร ประธานการประชุมหารือกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) เพื่อประชุมหารือและประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนวิจัย และทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น 

หน่วยงานภายใน
Generic placeholder image

ฝ่ายบริหารทั่วไป

Generic placeholder image

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร

Generic placeholder image

กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดิน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

บริการข้อมูล
Generic placeholder image

ขั้นตอนการให้บริการ

Generic placeholder image

สรุปการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ

Generic placeholder image

การกำหนดเขตการใช้ที่ดินด้านกายภาพ

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

Generic placeholder image

โครงการพื้นที่สูง

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม

Generic placeholder image

รายงานประจำปี
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

รายงานสรุปความรู้

วิดีทัศน์

Agri-Map Mobile แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศด้านการเกษตร

เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนให้เหมาะสมตามชั้นความเหมาะสมของดิน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมการนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ การเพาะปลูก ผลผลิตด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และคาดการณ์ในอนาคต สามารถใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟนในระบบ Android


โครงการต้นแบบการพัฒนาที่ดินบนที่สูง

“ผลสำเร็จลดการชะล้างพังทะลายของดิน” ลดมลพิษทางดิน Be the Solution to soil Pollution เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ น้ำแม่จัน จังหวัดเชียงราย


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 จำนวนผู้เข้าชม

  • ออนไลน์ 1
  • ในวันนี้ 1
  • เมื่อวาน 0
  • สัปดาห์ 22
  • เดือน 70
  • ปี 1238
  • ผลรวม 2028
เชื่อมโยงหน่วยงาน
HOTLINK
... ... ... ... ... ... ...

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900