"วันดินโลก (World Soil Day)" คือ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญ ที่นักปฐพีวิทยาทั่วโลก จะเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี ซึ่งนักปฐพีวิทยาของไทย ทุกคนภาคภูมิใจ เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโล

ข่าวประชาสัมพันธ์
100%x200

การประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์  สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ดร.สถาพร. ใจอารีย์  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 802 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กทม. การประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมพิจารณาความร่วมมือในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ NECTEC กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป่าไม้ กรมชลประทาน การยางแห่งประเทศไทย กรมการข้าว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
          1.  ความร่วมมือในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ในการวางแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด
          2. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ในทำนายผลผลิต การคาดการรายพันธ์ุ

100%x200

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย นายกิตตินันท์ วรอนุวัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน นางจุฬาลักษณ์  สุทธิรอด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีระยะไกล และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กองแผนงาน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยหารือการดำเนินงานกับกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ถึง 12 ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 กรมพัฒนาที่ดิน โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
 1. โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map) พิจารณาการแก้ไขข้อมูลด้วยโปรแกรม Ldd Zoning การปรับปรุงข้อมูล Agri-Map และการจัดทำข้อมูล Land Suitability
 2. แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงาน การประสานการทำงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินตำบลนำร่อง 77 ตำบล

100%x200

ร่วมมหกรรมบริการภาครัฐ ครั้งที่ 7

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ให้การต้อนรับและรับมอบรางวัลหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมมหกรรมบริการภาครัฐจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โดยมหกรรมบริการภาครัฐ ครั้งที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.) ได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐมาจัดนิทรรศการการบริการภาครัฐ วันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดแสดงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) มีนางวิรัธกานต์ พุ่มทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษและนายพิสิษฐ์ พานิช เศรษฐกรชำนาญการ เป็นผู้ให้ข้อมูลโครงการฯ แก่ประชาชน ได้รับความสนใจเข้าชมเป็นอย่างมาก ณ ห้างสรรรพสินค้า เซนทรัล เวสต์เกสต์

หน่วยงานภายใน
Generic placeholder image

ฝ่ายบริหารทั่วไป

Generic placeholder image

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร

Generic placeholder image

กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดิน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

บริการข้อมูล
Generic placeholder image

ขั้นตอนการให้บริการ

Generic placeholder image

สรุปการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ

Generic placeholder image

การกำหนดเขตการใช้ที่ดินด้านกายภาพ

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

Generic placeholder image

โครงการพื้นที่สูง

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม

Generic placeholder image

รายงานประจำปี
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

รายงานสรุปความรู้

วิดีทัศน์

Agri-Map Mobile แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศด้านการเกษตร

เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนให้เหมาะสมตามชั้นความเหมาะสมของดิน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมการนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ การเพาะปลูก ผลผลิตด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และคาดการณ์ในอนาคต สามารถใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟนในระบบ Android


โครงการต้นแบบการพัฒนาที่ดินบนที่สูง

“ผลสำเร็จลดการชะล้างพังทะลายของดิน” ลดมลพิษทางดิน Be the Solution to soil Pollution เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ น้ำแม่จัน จังหวัดเชียงราย


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 จำนวนผู้เข้าชม

  • ออนไลน์ 1
  • ในวันนี้ 3
  • เมื่อวาน 10
  • สัปดาห์ 40
  • เดือน 18
  • ปี 675
  • ผลรวม 3728
เชื่อมโยงหน่วยงาน
HOTLINK
... ... ... ... ... ... ...

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900