New..ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงาน Zoning by Agri Map http://webapp.ldd.go.th/lpd/node_modules/file/manual/work_manual_zoning_by_agri-map.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์
100%x200

การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562

 วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการ สพข./สพด./กอง/สำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ไปพลางก่อน และรับฟังการชี้แจงงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมพัฒนาที่ดิน 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

100%x200

เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินบ้านดอนอภัย ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินบ้านดอนอภัย ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน โดยหมอดินอาสา นายยศ ปั้นละ ประธานศูนย์ฯ กล่าวว่ามีพื้นที่ 5 ไร่ เดิมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดวัชพืชอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ในปี 2551 ได้สมัครเป็นหมอดินอาสาหมู่บ้าน ได้รับความรู้ในการปรับปรุงดิน ทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพโดยเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน ต่อมามีความคิดลดการใช้สารเคมี และได้เป็นแกนนำของชุมชน ในการใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากแปลงพืชมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และกำจัดแมลงศัตรู ปัจจุบันรวมกลุ่มเกษตรกรลดการเผาตอซังได้กว่า 50 ราย พื้นที่มากกว่า 100 ไร่ หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีแนวคิดที่จะลด และงดการใช้สารเคมีในที่สุด

รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

100%x200

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานภายใน
Generic placeholder image

ฝ่ายบริหารทั่วไป

Generic placeholder image

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร

Generic placeholder image

กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดิน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

บริการข้อมูล
Generic placeholder image

ขั้นตอนการให้บริการ

Generic placeholder image

สรุปการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ

Generic placeholder image

การกำหนดเขตการใช้ที่ดินด้านกายภาพ

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

Generic placeholder image

โครงการพื้นที่สูง

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม

Generic placeholder image

รายงานประจำปี
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

รายงานสรุปความรู้

วิดีทัศน์

Agri-Map Mobile แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศด้านการเกษตร

เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนให้เหมาะสมตามชั้นความเหมาะสมของดิน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมการนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ การเพาะปลูก ผลผลิตด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และคาดการณ์ในอนาคต สามารถใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟนในระบบ Android


โครงการต้นแบบการพัฒนาที่ดินบนที่สูง

“ผลสำเร็จลดการชะล้างพังทะลายของดิน” ลดมลพิษทางดิน Be the Solution to soil Pollution เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ น้ำแม่จัน จังหวัดเชียงราย


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 จำนวนผู้เข้าชม

  • ออนไลน์ 1
  • ในวันนี้ 2
  • เมื่อวาน 7
  • สัปดาห์ 2
  • เดือน 166
  • ปี 1603
  • ผลรวม 2393
เชื่อมโยงหน่วยงาน
HOTLINK
... ... ... ... ... ... ...

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900