Example of Auto Loading Bootstrap Modal on Page Load

ดาวน์โหลดเอกสาร...... แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปี พ.ศ. 2564 ต่างๆ ได้ที่ https://qrgo.page.link/ck9qr      ดาวน์โหลดเอกสาร...... แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ต่างๆ ได้ที่ http://webapp.ldd.go.th/lpd/zonmap2TB.php

บริการข้อมูล
Generic placeholder image

คุยกับน้องดินดี

Ai Chatbot กรมพัฒนาที่ดิน

Generic placeholder image

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

Generic placeholder image

ขั้นตอนการให้บริการ

Generic placeholder image

ขั้นตอนการร้องเรียน

Generic placeholder image

สรุปการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ

Generic placeholder image

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ

Generic placeholder image

ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

Generic placeholder image

โครงการพื้นที่สูง

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม

Generic placeholder image

รายงานประจำปี
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

รายงานสรุปความรู้

Generic placeholder image

บทความเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์
100%x200

ประชุมติดตามความก้าวหน้าและรูปแบบการจัดทำแนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก (Agri-Map)

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานติดตามความก้าวหน้าและรูปแบบการจัดทำแนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก (Agri-Map) โดยมีนายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เป็นผู้รายงานความก้าวหน้าของการจัดทำเล่มรายงานแนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมฯ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายในเล่มรายงานที่แล้วเสร็จ รวมถึงแนวทางการเพิ่มเติมเนื้อหาที่ตั้งโรงงานและแหล่งรับซื้อสินค้าเกษตร รวมถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในเล่มรายงาน ให้แก่ผู้อำนวยการกลุ่มฯ เพื่อจัดทำแนวทางฯ ดังกล่าวในรูปแบบเดียวกันทุกจังหวัด ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน

ภาพข่าว/รายงาน : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

100%x200

ประชุม โครงการมาตรการ/วิธีการในการป้องกันการเกิดดินถล่ม ฯ (ความร่วมมือไทย-ไต้หวัน)

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เป็นประธานในการประชุม โครงการมาตรการ/วิธีการในการป้องกันการเกิดดินถล่ม และการชะล้างพังทลายของดิน ในระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-ไต้หวัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือในรายละเอียดของโครงการฯ การเสนอพื้นที่ดำเนินการเพื่อเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงกิจกรรมและแผนการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งเป็นการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน และผู้เชี่ยวชาญไต้หวันจากหน่วยงาน Soil and Water Conservation Bureau (SWCB) ณ ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting

ภาพข่าว/รายงาน : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

100%x200

ประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วยนายพิสิษฐ์ พานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรกรรม นายวีระกร คำประกอบ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ และคณะกรรมาธิการ ร่วมพิจารณากรณีพิจารณา เรื่อง การจัดทำโซนนิ่งเขตการปลูกข้าวภาคเกษตร เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นประเด็นแนวทางการส่งเสริมการจัดทำโซนนิ่งเขตการเกษตรเพื่อการปลูกข้าว และประเด็นเกี่ยวข้องอื่นๆ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ความเห็นเพิ่อพิจารณาได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N401 อาคารรัฐสภา

ภาพข่าว/รายงาน : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล

 

วิดีทัศน์

การอบรมจัดทำการใช้ที่ดินระดับตำบลผ่านระบบ Video Conference และ Web Conference 27 มกราคม 2564นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน

เปิดการอบรมจัดทำการใช้ที่ดินระดับตำบล ผ่านระบบ Video Conference และ Web Conference วันที่ 27 มกราคม 2564


หลักการ เหตุผล และความสำคัญการจัดการทำแผนฯ

นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 1 – 3 บทนำ ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรธรรมชาติ

นางสาวกัลยา ดำรงสัจจ์ศิริ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 4 DPSIR Framework และ PRA

นายพิสิษฐ์ พานิช เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 5 การประเมินคุณภาพที่ดิน

นางสาวกรรณิสา สฤษฏ์ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 6 แผนการใช้ที่ดิน

นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 7 การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดิน

นายวิศิษฐ์ งามสม ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน


การอบรมจัดทำการใช้ที่ดินระดับตำบลผ่านระบบ Video Conference และ Web Conference 28 มกราคม 2564หลักการ เหตุผล และความสำคัญการจัดการทำแผนฯ

นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 1 – 3 บทนำ ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรธรรมชาติ

นางสาวกัลยา ดำรงสัจจ์ศิริ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 4 DPSIR Framework และ PRA

นายพิสิษฐ์ พานิช เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 5 การประเมินคุณภาพที่ดิน

นางสาวกรรณิสา สฤษฏ์ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 6 แผนการใช้ที่ดิน

นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 7 การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดิน

นายวิศิษฐ์ งามสม ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน
Agri-Map Mobile แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศด้านการเกษตร

เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนให้เหมาะสมตามชั้นความเหมาะสมของดิน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมการนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ การเพาะปลูก ผลผลิตด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และคาดการณ์ในอนาคต สามารถใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟนในระบบ Android


โครงการต้นแบบการพัฒนาที่ดินบนที่สูง

“ผลสำเร็จลดการชะล้างพังทะลายของดิน” ลดมลพิษทางดิน Be the Solution to soil Pollution เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ น้ำแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 จำนวนผู้เข้าชม

  • ออนไลน์ 1
  • ในวันนี้ 11
  • เมื่อวาน 24
  • สัปดาห์ 35
  • เดือน 529
  • ปี 5151
  • ผลรวม 11276
เชื่อมโยงหน่วยงาน
HOTLINK
... ... ... ... ... ... ...

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900