ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน   กรมพัฒนาที่ดิน  สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น) โทรศัพท์ 02-579-2207

ข่าวประชาสัมพันธ์
100%x200

โครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลสู่การปฏิบัติ

วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2562 นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วย นายโสภณ ชมชาญ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน นายกิตตินันท์  วรอนุวัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน นางไพจิตร ชัยสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่ดิน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมเป็นวิทยากรและประชุมโครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล สู่การปฏิบัติ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนการปฎิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านทรัพยากรดิน) โดยมีการจัดทำแผนการใช้ที่ดินทั้งระบบ ประกอบด้วย แผนการใช้ที่ดินของประเทศไทย แผนการใช้ที่ดินระดับจังหวัด และแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด 7,225 ตำบลทั่วประเทศ ในปี 2562-2565 ณ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น

100%x200

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอย่หัว

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอย่หัว เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร  ณ ห้องประชุม ๘๐๑ กรมพัฒนาที่ดิน

100%x200

ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับ การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับ การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นรูปธรรมภายใต้การนำของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายกฤษฎา บุญราช) วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยมีนายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน นางสาวสุมิตรา วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินร่วมเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2

หน่วยงานภายใน
Generic placeholder image

ฝ่ายบริหารทั่วไป

Generic placeholder image

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร

Generic placeholder image

กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดิน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

บริการข้อมูล
Generic placeholder image

ขั้นตอนการให้บริการ

Generic placeholder image

สรุปการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ

Generic placeholder image

การกำหนดเขตการใช้ที่ดินด้านกายภาพ

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

Generic placeholder image

โครงการพื้นที่สูง

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม

Generic placeholder image

รายงานประจำปี
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

รายงานสรุปความรู้

วิดีทัศน์

Agri-Map Mobile แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศด้านการเกษตร

เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนให้เหมาะสมตามชั้นความเหมาะสมของดิน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมการนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ การเพาะปลูก ผลผลิตด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และคาดการณ์ในอนาคต สามารถใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟนในระบบ Android


โครงการต้นแบบการพัฒนาที่ดินบนที่สูง

“ผลสำเร็จลดการชะล้างพังทะลายของดิน” ลดมลพิษทางดิน Be the Solution to soil Pollution เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ น้ำแม่จัน จังหวัดเชียงราย


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 จำนวนผู้เข้าชม

  • ออนไลน์ 1
  • ในวันนี้ 1
  • เมื่อวาน 5
  • สัปดาห์ 12
  • เดือน 133
  • ปี 1009
  • ผลรวม 1799
เชื่อมโยงหน่วยงาน
HOTLINK
... ... ... ... ... ... ...

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900