Example of Auto Loading Bootstrap Modal on Page Load

  ดาวน์โหลดเอกสาร...... แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ต่างๆ ได้ที่ http://webapp.ldd.go.th/lpd/zonmap2TB.php

บริการข้อมูล
Generic placeholder image

คุยกับน้องดินดี

Ai Chatbot กรมพัฒนาที่ดิน

Generic placeholder image

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

Generic placeholder image

ขั้นตอนการให้บริการ

Generic placeholder image

ขั้นตอนการร้องเรียน

Generic placeholder image

สรุปการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ

Generic placeholder image

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ

Generic placeholder image

ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

Generic placeholder image

โครงการพื้นที่สูง

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม

Generic placeholder image

รายงานประจำปี
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

รายงานสรุปความรู้

Generic placeholder image

บทความเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการ Coaching หลักสูตร “รูปแบบการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาและ บรรณานุกรม” ให้กับบุคลากร

6 มิถุนายน 2565


การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าวนาปี) ตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน จังหวัดพะเยา ปีการเพาะปลูก 2564/65

ข้าวนาปี จ.พะเยา 2564/65


นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ และนางสาวเนตรนภา กาศวิเศษ นักวิชาการเกษตรชานาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมการสัมมนาและนาเสนอการดาเนินงานวิจัย โครงการ “Dynamics of Oil Palm Plantation in Southern Thailand”

วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2565


นางสาวพันธุ์ทิพย์ ปานกลาง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวเนตรนภา กาศวิเศษ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ร่วมปฏิบัติงานวิจัยหัวข้อ “Dynamics of Oil Palm Plantation in Southern Thailand” ร่วมกับ CIRAD และมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยงานวิจัยนี้เกี่ยวกับการศึกษาพลวัตรการใช้ที่ดินของการปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้ของประเทศไทย (ระหว่าง ปี พ.ศ. 2555-2575)

วันที่ 3-11 เมษายน 2565


นางสาวสลิลา เอี่ยมอิทธิพล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ลงพื้นที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจสอบข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินภาคสนาม ในการดำเนินงานโครงการตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวที่เปลี่ยนแปลงด้วย Data Cube โดย NECTEC ได้ทำการวิจัยคิดค้นแอพพลิเคชั่นสำหรับใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ในระยะแรกจะเป็นการตรวจสอบพื้นที่นาข้าวที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกอ้อย ซึ่ง NECTEC จะนำข้อมูลที่ได้จากภาคสนามไปดำเนินการปรับปรุงแอพพลิเคชั่นให้สามารถนำไปใช้งานได้ ทั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินในอนาคตต่อไปได้

วันที่ 4 – 6 เมษายน 2565


นางสาววีรยา พันธ์เขียว นาพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในปีงบประมาณ 2564 จานวน 3 ไร่ เพื่อขุดสระกักเก็บน้าแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2,100 ลบ.ม. โดยมีความต้องการที่จะทาเกษตรผสมผสานเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และเพิ่มรายได้ โดยก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืช ทานาปีข้าวหอมมะลิ พันธุ์ กข15

หมู่ที่ 2 บ้านป่าจา ตาบลแม่ปืม


นายณรงค์ เทียมแก้ว ได้นาพื้นที่นา 5 ไร่ เข้าร่วมโครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อขุดสระกักเก็บน้าแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3,500 ลบ.ม. โดยมีความต้องการที่จะทาเกษตรผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ซึ่งก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืช ข้าวเหนียวนาปีพันธุ์ กข6 เพียงอย่างเดียว ภายหลังเข้าร่วมโครงการฯ

หมู่ที่ 7 บ้านต๊าพระแล


นางสาววีรยา พันธ์เขียว นาพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในปีงบประมาณ 2564 จานวน 3 ไร่ เพื่อขุดสระกักเก็บน้าแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2,100 ลบ.ม. โดยมีความต้องการที่จะทาเกษตรผสมผสานเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และเพิ่มรายได้

หมู่ที่ 2 บ้านป่าจา


นายณรงค์ เทียมแก้ว ได้นาพื้นที่นา 5 ไร่ เข้าร่วมโครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อขุดสระกักเก็บน้าแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3,500 ลบ.ม. โดยมีความต้องการที่จะทาเกษตรผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ซึ่งก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืช ข้าวเหนียวนาปีพันธุ์ กข6 เพียงอย่างเดียว ภายหลังเข้าร่วมโครงการฯ

หมู่ที่ 7 บ้านต๊าพระแล


กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทาง การเกษตร ประชุมเพื่อบริหารจัดการครุภัณฑ์ของกลุ่มฯ และจัดทำโครงการวิชาการ/วิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ตาม ตัวชี้วัดการจัดทำแผนปฏิบัติงานวิชาการ/วิจัย

วันที่ 7 มีนาคม 2565


ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการ ใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อร่วมกันทําความ สะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานรวมถึงระเบียบวินัยของบุคลากรในองค์กร และสร้าง การมีส่วนร่วมของบุคลกร (Teamwork) ตามแนวทาง Smart Workplace for Productivity Enhancement

วันที่ 2 มีนาคม 2565


กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร เริ่มแล้ว “LDD Zero Waste” ชีวิตยุคใหม่ เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์ ด้วยแนวคิด 1A3R หลีกเลี่ยง การผลิตขยะเพิ่ม ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล

LDD Zero Waste 1A3R


กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตรได้จัดอบรมCoaching ให้กับบุลากรของกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินฯและบุคคลภายนอก จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
(1) การสร้างเครื่องมือวัดข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย Likert Scale
      (วิทยากร: ผอ.กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร)
(2) ดินและความสำคัญของอินทรียวัตถุในดิน
      (วิทยากร: ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการอินทรียวัตถุ)

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565


กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพืชของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดปทุมธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และชัยนาท โดยใช้ Agri-Map on Mobile ในการลงพื้นที่ ซึ่งพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากต้องการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำใช้ในการเกษตร และเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด

12-15 กุมภาพันธ์ 2565


วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการ กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร (นายสุภัทรชัย โอฬารกิจกุลชัย) และบุคลากรในสังกัดให้ การต้อนรับคณะทำงานตรวจและประเมินผลกิจกรรม 5ส พร้อมร่วมชี้แจ้งข้อมูลกิจกรรม 5ส. ของ กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตรที่ได้ดำเนินการตามแนวทาง Smart Workplace

พฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565


เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร จัดกิจกรรม 5ส ตามแนวทาง Smart Workplace ภายใต้คำขวัญ สามัคคี คือ “พลัง” มาทำให้หน่วยงานน่าอยู่กันเถอะ

5ส กุมภาพันธ์ 2565


กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตรลงพื้นที่ติดตามและสํารวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคม ประจําปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 10 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งบริเวณพื้นที่ที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการมีการทํากิจกรรมการผลิตพืชที่หลากหลาย

ระหว่างวันที่ 10 – 17 กุมภาพันธ์ 2565


ได้เข้าร่วมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อปี 2564

กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่


เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบาย และแผนการใช้ที่ดิน ร่วมจัดนิทรรศการด้าน Agri-Map ในงาน ”สัปดาห์นวัตกรรมยกระดับ ผลิตภัณฑ์ เห็ดเป็นยา อาหารที่ดี และคลินิกสุขภาพ” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อประชาสัมพันธ์ Agri-Map ให์แก์ประชาชนผู้สนใจ

14 กุมภาพันธ์ 2565


นายธนกฤต ผลเกลี้ยง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมกำหนดเกณฑ์ในการประเมินคัดเลือกหน่วยงานภายใน กนผ. ที่มีผลงาน 5ส ตามแนวทาง Smart Workplace for Productivity Enhancement โดดเด่นทั้ง 4 ด้าน

11 ก.พ. 2565


นายสุภัทรชัย โอฬารกิจกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ชีวีมีสุข โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่สนใจ ณ ห้องทำงานกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร ชั้น 6

7 กุมภาพันธ์ 2565


นายสุภัทรชัย โอฬารกิจกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร เป็นประธานการประชุม โดยมีนายธนกฤต ผลเกลี้ยง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายณัฐภาส ศรีเลิศ เศรษฐกรปฏิบัติการ กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร หารือร่วมกันกับนางสาวสลิลา เอี่ยมอิทธิพล นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กนผ. ในการเตรียมข้อมูลลงพื้นที่สารวจผลผลิตข้าวนาปี ราคาสินค้าเกษตร และต้นทุนและผลตอบแทนพืชเศรษฐกิจ (ข้าวนาปี จ.พะเยา) เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในแบบจาลองการคาดการณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร และผลตอบแทนการผลิตพืชในระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ณ ห้องประชุมกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร ชั้น 6

7 กุมภาพันธ์ 2565


กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร ร่วมกับฝ่ายเศรษฐกิจยาง กองวิจัยเศรษฐกิจยาง กยท. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผลผลิต ราคาสินค้าเกษตร ต้นทุนและผลตอบแทนของพืชเศรษฐกิจยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานีตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อใช้ในแบบจำลองการคาดการณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร และผลตอบแทนการผลิตพืชในระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

24 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565


เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ร่วมจัดนิทรรศการ Agri-Map ในงานเกษตรแฟร์ ณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อประชาสัมพันธ์ Agri-Map ให้แก่ประชาชนผู้สนใจที่มาร่วมงาน เกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

3 - 4 กุมภาพันธ์ 2565


บริษัทพาสโคไทย (PASCO Thailand) ได้จัดฝึกอบรม เรื่องการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ AI Model ในการจำแนกพืชพรรณ (Training program for AI model project for Land use data for LDD) ให้แก่บุคลากรกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ ศทส. อาคาร1 เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร สามารถนำประยุกต์ใช้ในงาน และเพื่อการทำงานวิจัยร่วมกันต่อไป

26, 28, 31 มกราคม 2 กุมภาพันธ์ 2565


เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ร่วมจัดนิทรรศการ Agri-Map ในงานเกษตรแฟร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อประชาสัมพันธ์ Agri-Map ให้แก่ประชาชนผู้สนใจที่มาร่วมงาน เกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

3 - 4 กุมภาพันธ์ 2565


นายกันตภณได้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อปี 2564 เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ โดยก่อนเข้าร่วมโครงการมีการใช้พื้นที่ในการทำนาข้าว 30 ไร่ และภายหลังได้แบ่งพื้นที่จำนวน 5 ไร่ เพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยมีการขุดสระรูปแบบวงกลม ปัจจุบันมีน้ำใช้เพียงพอทั้งปี และได้มีการนำพื้นที่ทำกิจกรรมทางการเกษตรบริเวณรอบสระ ประกอบด้วย นาข้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้น ประมง และ ปศุสัตว์ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการเป็นการดำเนินการในปีแรก

กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่_นายกันตภณ_วรรณศรี


นายถวิลได้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อปี 2564 เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ โดยมีการแบ่งพื้นที่ทำนาข้าวและพื้นที่ปลูกอ้อยจำนวน 5 ไร่ เพื่อเข้าร่วมโครงการ และได้มีการขุดสระรูปแบบวงกลมตามความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งพื้นที่เดิมมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ปัจจุบันมีน้ำใช้เพียงพอทั้งปี และได้มีการนำพื้นที่ทำกิจกรรมทางการเกษตรบริเวณรอบสระ ประกอบด้วย นาข้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้น ประมง และปศุสัตว์ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการเป็นการดำเนินการในปีแรก

กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่_นายถวิล_ภู่แปลง


นายวีรวุฒิได้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อปี 2564 เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยก่อนเข้าร่วมโครงการมีการใช้พื้นที่ในการทำนาข้าวและปลูกพืชอื่น 75 ไร่ และภายหลังได้แบ่งพื้นที่จำนวน 3 ไร่ เพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยมีการขุดสระรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามขนาดของพื้นที่ ซึ่งจากความลึกของสระที่เหมาะสมจึงมีน้ำจากใต้ดิน ทำให้ปัจจุบันมีน้ำใช้เพียงพอทั้งปี

กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่_นายวีรวุฒิ_วังซ้าย


นายอุเทนได้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ โดยก่อนเข้าร่วมโครงการมีการใช้พื้นที่ในการทำนาข้าว 6 ไร่ และภายหลังได้แบ่งพื้นที่จำนวน 4 ไร่ เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และมีการขุดสระรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามขนาดของพื้นที่ปัจจุบันมีน้ำใช้เพียงพอทั้งปี

กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่_นายอุเทน_หมื่นนาค


100%x200

ประชุมติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2565

              วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวพิมพิลัย นวลละออง ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร เข้าร่วมประชุมติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134 - 135) โดยมี นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค (ผ่านระบบออนไลน์) ซึ่งที่ประชุมมีการรายงานสถานการณ์น้ำและสถานการณ์อุทกภัย ปี 2565 และผลกระทบด้านการเกษตรและการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งสิ้น 59 จังหวัด โดยขณะนี้สถานการณ์ได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 31 จังหวัด และยังประสบอุทกภัย 28 จังหวัด โดยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว 
              ซึ่งที่ประชุมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและตรวจสอบข้อมูล/เอกสารให้ครบถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งเตรียมเสนอโครงการ/มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน และได้เตรียมจัดพื้นที่ให้เกษตรกรได้นำสินค้าเกษตรมาขายที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ภายหลังให้มีการปลูกพืชทดแทนหลังน้ำลด นอกจากนี้ ได้เตรียมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ 10 ทุ่ง (ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง) และเตรียมให้การสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถทำการผลิตได้ตามแผนการบริหารจัดการน้ำฯ ซึ่งจะมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ด้วย
              ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้เสนอแผนการช่วยเหลือเกษตรกรและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมที่ประสบอุทกภัย เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยการสร้างการรับรู้ในการจัดการดินหลังการเกิดอุทกภัย ในระยะน้ำท่วมขัง ลงพื้นที่แจกจ่ายผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 พร้อมให้ความรู้ คำแนะนำในการบำบัดน้ำเน่าเสีย ในระยะหลังน้ำลด จะมีการลงพื้นที่ส่งเสริมความรู้ ให้คำแนะนำการใช้สารเร่งซุปเปอร์พด.ต่างๆ เมล็ดปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยชีวภาพ ช่วยบำรุงฟื้นฟูสภาพดินตามชนิดพืชที่ปลูก อาทิ กรณีนาข้าวได้รับความเสียหายทั้งแปลง ให้ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ราด เพื่อให้ตอซังย่อยสลายได้เร็วขึ้น ช่วยให้เกษตรกรสามารถเตรียมพื้นที่ในการทำนาฤดูกาลต่อไปได้ และส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มธาตุอาหารในดิน สำหรับพื้นที่ไม้ผล แนะนำใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ป้องกันและควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของพืช ฉีดพ่นสารควบคุมแมลงศัตรูพืชที่ผลิตจากซุปเปอร์ พด.7 ป้องกันการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืช แนะนำใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน เนื่องจากหลังน้ำลดดินแน่นทึบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรต่อไป

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp...

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

 

 

100%x200

ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

     วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน เวลา 14.00 น. นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อควบคุมการเกิดตะกอนดิน และบริหารจัดการน้ำ กรณีศึกษาลุ่มน้ำสาขาห้วยกระเสียว ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดินร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6

ภาพข่าว/รายงาน : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

100%x200

กนผ.ร่วมจัดกิจกรรม Side Event และนำเสนอผลงานวิชาการในงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2565

       วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายพิสิษฐ์ พานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน ได้นำเสนอเขตเกษตรกรรม การกำหนดเขตพื้นที่ และมาตรการจัดการในพื้นที่เกษตรกรรมตามรายเขต ได้แก่ เขตเกษตรกรรมชั้นดี เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตสูง และเขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตต่ำในกิจกรรม Side Event การประกาศเขตดินดี พืชเศรษฐกิจ เพื่อรองรับ EEC เพื่อให้ผู้รับฟังรับทราบถึงเขตเกษตรกรรมที่จะใช้ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมตามวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาที่ดินและสอดรับกับแผนปฏิบัติการพัฒนาภาคเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) โดยมีนายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวนฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจจำแนกดิน และนางสาวกรรณิการ์ หอมยามเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มวินิจฉัยคุณภาพดินและกำลังผลิตของดิน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ร่วมบรรยายถึงความสำคัญของ EEC ชนิดสินค้าในพื้นที่ การเชื่อมโยงกิจกรรมกับภารกิจกรมพัฒนาที่ดิน และศักยภาพทรัพยากรดินในพื้นที่ EEC

และวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 กนผ. มีบุคลากรนำเสนอผลงาน และได้รับรางวัล จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่

1. นางสาวพิมพิลัย นวลละออง ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร นำเสนอรางวัลเพื่อยกระดับให้เป็นองค์กร 4.0 ประจำปี 2565 รางวัล 5ส ตามแนวทาง Smart Workplace

2. นางสาววรนุช เอมมาโนชญ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน นำเสนอผลงานวิชาการดีเด่นเป้าหมายการพัฒนาที่ 4 ด้านการวิจัยเชิงนโยบาย มาตรการ กฎหมายเพื่อรองรับด้านการพัฒนาที่ดิน เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการใช้ที่ดินเชิงบูรณาการ เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) : กรณีศึกษาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมา

3. นางสาวศศิรินทร์ ศรีสมเขียว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน นำเสนอผลงานวิชาการดีเด่นเป้าหมายการพัฒนาที่ 5 ด้านการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตและการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพ เรื่องการทำแผนที่ดินแบบดิจิทัลเพื่อการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของประเทศไทย

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล

 

วิดีทัศน์

การอบรมจัดทำการใช้ที่ดินระดับตำบลผ่านระบบ Video Conference และ Web Conference 27 มกราคม 2564นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน

เปิดการอบรมจัดทำการใช้ที่ดินระดับตำบล ผ่านระบบ Video Conference และ Web Conference วันที่ 27 มกราคม 2564


หลักการ เหตุผล และความสำคัญการจัดการทำแผนฯ

นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 1 – 3 บทนำ ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรธรรมชาติ

นางสาวกัลยา ดำรงสัจจ์ศิริ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 4 DPSIR Framework และ PRA

นายพิสิษฐ์ พานิช เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 5 การประเมินคุณภาพที่ดิน

นางสาวกรรณิสา สฤษฏ์ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 6 แผนการใช้ที่ดิน

นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 7 การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดิน

นายวิศิษฐ์ งามสม ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน


การอบรมจัดทำการใช้ที่ดินระดับตำบลผ่านระบบ Video Conference และ Web Conference 28 มกราคม 2564หลักการ เหตุผล และความสำคัญการจัดการทำแผนฯ

นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 1 – 3 บทนำ ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรธรรมชาติ

นางสาวกัลยา ดำรงสัจจ์ศิริ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 4 DPSIR Framework และ PRA

นายพิสิษฐ์ พานิช เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 5 การประเมินคุณภาพที่ดิน

นางสาวกรรณิสา สฤษฏ์ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 6 แผนการใช้ที่ดิน

นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


บทที่ 7 การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดิน

นายวิศิษฐ์ งามสม ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน
Agri-Map Mobile แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศด้านการเกษตร

เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนให้เหมาะสมตามชั้นความเหมาะสมของดิน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมการนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ การเพาะปลูก ผลผลิตด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และคาดการณ์ในอนาคต สามารถใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟนในระบบ Android


โครงการต้นแบบการพัฒนาที่ดินบนที่สูง

“ผลสำเร็จลดการชะล้างพังทะลายของดิน” ลดมลพิษทางดิน Be the Solution to soil Pollution เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ น้ำแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 จำนวนผู้เข้าชม

  • ออนไลน์ 1
  • ในวันนี้ 2
  • เมื่อวาน 18
  • สัปดาห์ 20
  • เดือน 469
  • ปี 6925
  • ผลรวม 18611
เชื่อมโยงหน่วยงาน
HOTLINK
... ... ... ... ... ... ...

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900