แบบฟอร์มต่างๆ

แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

แบบฟอร์ม Zoning 01-03

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม Zoning 01-03

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900