กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน
Generic placeholder image

นายสมศักดิ์ แจ้งเพียร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

น.ส.สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

น.ส.อมรรัตน์ สระเพ็ชร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

น.ส.จิรัชยา คงทน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

น.ส.สลิลา เอี่ยมอิทธิพล
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นางชลิดา เพ็ชรสิงห์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นายทศนัศว์ รัตนแก้ว
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

น.ส.กัญชร บุญญวัฒนา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

Generic placeholder image

น.ส.กนกวรรณ เชื้อพันธุ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

Generic placeholder image

น.ส.ศศิรินทร์ ศรีสมเขียว
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

Generic placeholder image

น.ส.เนตรนภา กาศวิเศษ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

Generic placeholder image

น.ส.ภาวดี สิทธิ์ประเสริฐ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

Generic placeholder image

น.ส.ปัทมา เผื่อแผ่
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

Generic placeholder image

นางวลีทิพย์ ธนัชชายศอนันต์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

Generic placeholder image

น.ส.กาญจนา สำราญใจ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

Generic placeholder image

นางอัจฉรารัตน์ นกเดช
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

Generic placeholder image

น.ส.นิชานันทน์ นนทก
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

น.ส.นุชจรี หุ่นประเสริฐ
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

น.ส.ช่อทิพย์พวรรณ ช้างเย็นฉ่ำ
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

น.ส.วรรณา บรรจงทรัพย์
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

นายสิโรตม์ ดวงเพชร
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

น.ส.พัชรียา พรมสงฆ์
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

น.ส.ภาณี ถิ่นจันทร์
นักวิชาการเกษตร

Generic placeholder image

น.ส.พัสศรัณพร เหลืองระลึก
นักวิชาการเกษตร

Generic placeholder image

นายฉัตรชัย บุญมี
นักวิชาการเกษตร

Generic placeholder image

จารุวัฒน์ บุญสอด
ลูกจ้างประจำ

Generic placeholder image

บุญลือ ยาหยี
ลูกจ้างประจำ

Generic placeholder image

สมชาย เปลินศิริ
ลูกจ้างประจำ

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900