กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร
Generic placeholder image

น.ส.นงนภัส ประสิทธิ์วัฒนชัย
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร

Generic placeholder image

น.ส.จันทร์เรียง พลายละมูล
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นายสุภัทรชัย โอฬารกิจกุลชัย
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

น.ส.ปรักมาศ อิ่มเอิบ
เศรษฐกรชำนาญการ

Generic placeholder image

นายธนกฤต ผลเกลี้ยง
เศรษฐกรชำนาญการ

Generic placeholder image

น.ส.วัลยา บุญเลิศ
เศรษฐกรชำนาญการ

Generic placeholder image

นายณัฐภาส ศรีเลิศ
เศรษฐกรปฏิบัติการ

Generic placeholder image

น.ส.วาสินี ศิริโภค
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

น.ส.ศศิชานันท์ พิชญะเอกธารินทร์
เจ้าพนักงานสถิติ

Generic placeholder image

น.ส.พิชชาพร วัฒนสมบัติ
เศรษฐกร

Generic placeholder image

น.ส.ชนากานต์ ชวลิตเมธา
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

นายสุเนตร พาสุขศรี
ลูกจ้างประจำ

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900