กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร
Generic placeholder image

น.ส.พิมพิลัย นวลละออง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดิน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

Generic placeholder image

นางอารีรัตน์ เรือนทอง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นางพนารัตน์ ชัชวาลย์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

Generic placeholder image

น.ส.ลิขิต พลยศ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

Generic placeholder image

น.ส.อัจฉรี สิงห์โต
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

Generic placeholder image

นายสิริธรรม เรขะรุจิ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

Generic placeholder image

น.ส.สายรุ้ง วงศ์สามารถ
นักสำรวจดินปฏิบัติการ

Generic placeholder image

นางสาววิรดา ชื่นสมบัติ
นักสำรวจดินปฏิบัติการ

Generic placeholder image

นางประภา ไตลังคะ
พนักงานพิมพ์ ส4

Generic placeholder image

นายขจรศักดิ์ มุณีแก้ว
พนักงานขับรถยนต์

Generic placeholder image

น.ส.อัมพิกา เคนศรี
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

น.ส.ธนิสร นอขุนทด
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

น.ส.กฤติยาณี เข็มทอง
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

น.ส.กชกร กาญจนะ
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

น.ส.จิตราพร สวัสดี
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

น.ส.อิสราภรณ์ หัทยาสิทธินันท์
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

น.ส.ทรงลักษณ์ ตันติพรวนิชกุล
จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์

Generic placeholder image

นายวีระยุทธ์ ปาปะไพร
จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์

Generic placeholder image

นางปิยวรรณ สาราบรรณ์
นักวิชาการเกษตร

Generic placeholder image

นายณัฐพล เพชรฤทธิ์
นักวิชาการเกษตร

Generic placeholder image

นายวัลลภ กรานวงษ์
นักวิชาการเกษตร

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900