ฝ่ายบริหารทั่วไป
Generic placeholder image

นางมินตรา ตรัยรัตนพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

Generic placeholder image

นางเตือนใจ ใจเย็น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Generic placeholder image

น.ส.ศิริวรรณ บุญเรือง
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

นางสมสมัย บำรุงสุข
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

Generic placeholder image

น.ส.เพชรรัตน์ ชื่นทรวง
จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์

Generic placeholder image

น.ส.ดารารัตน์ ปิ่นมงคลกุล
นักวิชาการเกษตร

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900