กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
Generic placeholder image

นางผกาฟ้า ศรจรัสสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

นายดิเรก คงแพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นางณฐมน ผ่องแผ้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

น.ส.นรินทร์พร นาเมือง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

Generic placeholder image

น.ส.สุภาพร สินศิริวัฒนา
นักสำรวจดินปฏิบัติการ

Generic placeholder image

น.ส.ปรียารัตน์ ชัยลังกา
นักสำรวจดินปฏิบัติการ

Generic placeholder image

นายอนุสรณ์ ศุภศรี
เศรษฐกร

Generic placeholder image

นายพลวัฒน์ เศรษฐสุทธิ
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

น.ส.บุศรา ศุภชูชัย
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

นางวริยา ระเบียบแหวน
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

น.ส.จันจิรา องอาจ
นักวิชาการเกษตร

Generic placeholder image

นายทองสินธ์ ไชยศาสตร์
นักวิชาการเกษตร

Generic placeholder image

น.ส.อุสุมา ชะแลวรรณ์
นักสำรวจดิน

Generic placeholder image

นายสุวิทย์ สีคร้าม
ลูกจ้างประจำ

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900