กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน
Generic placeholder image

นายนันทพล หนองหารพิทักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

นายสมศักดิ์ ปิติธีรภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

น.ส.พิมพ์พร พรพรหมินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

น.ส.กรรณิสา สฤษฎ์ศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

น.ส.สิตารินทร์ ทองปุสสะวัลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

น.ส.วันดี พึ่งเจาะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

น.ส.ศิริพร เผือกยิ้ม
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นางวิรัธกานต์ พุ่มทอง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นายคณาธิป พุ่มทอง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

น.ส.กัลยา ดำรงสัจจ์ศิริ
นักสำรวจดินชำนาญการ

Generic placeholder image

น.ส.มยุรี โชติชื่น
นักสำรวจดินชำนาญการ

Generic placeholder image

นายสมชัย สันทัด
นักสำรวจดินชำนาญการ

Generic placeholder image

นายอดิศร ใจชื้น
นักสำรวจดินชำนาญการ

Generic placeholder image

นายพรชัย ชัยสงคราม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

Generic placeholder image

น.ส.ศันสนีย์ อรัญวาสน์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

Generic placeholder image

นายพิสิษฐ์ พานิช
เศรษฐกรชำนาญการ

Generic placeholder image

น.ส.วารุณี อติศักดิ์กุล
นักสำรวจดินปฏิบัติการ

Generic placeholder image

น.ส.บุณยานุช ชมภูนุช
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

นายณัฐพงศ์ เล็กบัณฑิตย์
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

น.ส.ลักษณา กิ่งแก้ว
นักวิชาการเกษตร

Generic placeholder image

นายสุวิทย์ รื่นเริง
เศรษฐกร

Generic placeholder image

นางมาลินี โสตะบรรณ์
เจ้าพนักงานสถิติ

Generic placeholder image

นางกรองจิตต์ เปลี่ยนพิทักษ์
เจ้าพนักงานสถิติ

Generic placeholder image

น.ส.นิธินันท์ เม้ยชม
เศรษฐกร

Generic placeholder image

นายนุกูล อ่ำตระกูล
นักวิชาการเกษตร

Generic placeholder image

นายจิรพจน์ เจริญพานิชสันติ
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

นางสมัญญา กุลงามกิ่ม
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

นายพัสกร ทะสานนท์
นักสำรวจดิน

Generic placeholder image

น.ส.ชนานาถ นพรัตน์
พนักงานธุรการ ส4

Generic placeholder image

น.ส.ณิชากร เมตตาจิตต์
พนักงานธุรการ ส4

Generic placeholder image

นายนคร เกิดนอก

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900