แผนการใช้ที่ดิน
Generic placeholder image

แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล

Generic placeholder image

แผนการใช้ที่ดินชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์

Generic placeholder image

แผนการใช้ที่ดินแม่น้ำสะแกกรัง

Generic placeholder image

แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำยม

Generic placeholder image

แผนการใช้ที่ดินระดับจังหวัด

Generic placeholder image

ปรับปรุงกระบวนการแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ำสาขาโดยใช้ แบบจำลองภูมิสารสนเทศและการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนแบบจำลอง : กรณีศึกษาลุ่มน้ำหลักแม่น้ำน่าน

Generic placeholder image

ปรับปรุงกระบวนการแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ำสาขาโดยใช้แบบจำลองภูมิสารสนเทศและการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนแบบจำลอง : กรณีศึกษาลุ่มน้ำหลักแม่น้ำสาละวิน

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900