เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
Generic placeholder image

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

Generic placeholder image

ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง

Generic placeholder image

สับปะรดโรงงาน

Generic placeholder image

อ้อยโรงงาน