ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน

แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2564

แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2564แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. 2564

แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. 2564แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2564

แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ. 2564แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2564รายงานสภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2563

รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการใช้ที่ดิน2563

รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการใช้ที่ดิน2562

รายงานสภาพการใช้ที่ดินปี 2562

รายงานสภาพการใช้ที่ดินน่าน 2561

รายงานสภาพการใช้ที่ดินสิงห์บุรี2560

รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2559

รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2559