การจัดการความรู้

กรมพัฒนาที่ดิน

        กรมพัฒนาที่ดินได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ของหมอดินในรูปแบบสื่อ VDO สั้น ๆ ผ่านทาง Youtube Channel ของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถเลือกศึกษาหรือแนะนำเกษตรกรตามความสนใจได้ เช่น เรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้การพัฒนาที่ดินสู่ความสำเร็จ การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงดิน น้ำหมักชีวภาพ การใช้หญ้าแฝกป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ web counter