กลับหน้าก่อนหน้า

บันทึกความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน (Best Practice)

ที่ ชื่อเรื่อง อ่าน/Download
1 องค์ความรู้กรมพัฒนาที่ดิน นำความสำเร็จ สู่เกษตรกรไทย : นายสุริยา หงษ์ลอยวงษ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562
2 Best Practice จากหมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน 2559
3 นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2559
4 นายทนงศักดิ์ นิลน้อย หมอดินอาสาดีเด่นสาขาการอนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปี 2559
5 นายบุญมี สุระโคตร หมอดินอาสาดีเด่นสาขาปรับปรุงบำรุงดิน ประจำปี 2557 เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาทำนา ประจำปี 2554
6 นายคณิต สมวงศ์ รางวัลชนะเลิศ หมอดินอาสาดีเด่น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ประจำปี 2559
7 บันทึกความรู้จาก ดร.พิทยากร ลิ่มทอง
8 บันทึกความรู้จาก ดร.พิทยากร ลิ่มทอง "สรุปผลการดำเนินงานด้านรวบรวมและตรวจสอบพันธุ์หญ้าแฝก
9 บันทึกความรู้จาก นายวุฒิชาติ สิริช่วยชู ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจดินและจำแนกดิน
10 บทสัมภาษณ์พิเศษ นายสมปอง นิลพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน กรมพัฒนาที่ดิน
11 บทสัมภาษณ์พิเศษ นางนงคราญ มณีวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว กรมพัฒนาที่ดิน
12 ข้อมูลสกัดความรู้จากผู้รู้ นางสาวนฤมล ชมแสง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
13 ข้อมูลสกัดความรู้จากผู้รู้ นางอรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
14 บทสัมภาษณ์พิเศษ นายวีรชัย กาญจนาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
15 บทสัมภาษณ์พิเศษ นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการกลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่