โปสเตอร์

โปสเตอร์แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

แผ่นพับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map Mobile)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

แผ่นพับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map Online)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

แผ่นพับแผนที่ทางเลือพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

3 ปัจจัย 4 มาตราการ 5 ขั้นตอน แบบที่ 1

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

3 ปัจจัย 4 มาตราการ 5 ขั้นตอน แบบที่ 2

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDFสอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900