กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน                       e-mail : lpd_1@ldd.go.th      Tel : 0-2579-2270

ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                         e-mail : lpd_2@ldd.go.th      Tel : 0-2579-1107

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน                                        e-mail : lpd_3@ldd.go.th      Tel : 0-2579-1409

กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร                                     e-mail : lpd_4@ldd.go.th      Tel : 02-941-2156

กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน                                 e-mail : lpd_5@ldd.go.th      Tel : 0-2579-7589

กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ                                e-mail : lpd_6@ldd.go.th      Tel : 0-2579-1093

กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร      e-mail : lpd_8@ldd.go.th      Tel : 0-2579-3504