คลังความรู้

1. การวางแผนใช้ที่ดิน

2. ภัยพิบัติทางการเกษตร

3. พื้นที่ชุ่มน้ำ

4. พืช GI

5. Agri-Map

6. พื้นที่ลุ่มน้ำ

7. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

8. เทคโนโลยีสารสนเทศ

9. พืชเศรษฐกิจ

10. การใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่

11. เศรษฐกิจเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900