ประวัติความเป็นมา (History)

     กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการรับรองการปรับปรุงโครงสร้างจัดตั้งหน่วยงานภายใต้กรมพัฒนาที่ดิน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.2554-2556) และเพื่อให้สอดคล้องกับร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดินที่มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ จึงจัดตั้งกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดินเป็นการภายใน ตามคำสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 166/2556 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

วิสัยทัศน์ (Vision)

“กำหนดแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของที่ดิน สู่การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านการใช้ที่ดิน เศรษฐกิจที่ดินตามนโยบายของรัฐ และกำหนดเขตเหมาะสมการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินในทิศทางที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

3. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนการใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ

4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อวางแผนป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง น้ำท่วม และดินถล่ม

5. จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำให้เป็นปัจจุบันเพื่อการบริหารจัดการ

อำนาจหน้าที่ (Authority)

1. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์วิจัยข้อมูลด้านกายภาพ ภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการใช้ที่ดิน นโยบาย และข้อกฎหมาย เพื่อวางแผนและกำหนดเขตการใช้ที่ดิน ตลอดจนการประสานแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

2. ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายที่ดินของประเทศ นโยบายการใช้ที่ดินของรัฐ นโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการวางแผนการใช้ที่ดิน และติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

3. วิจัย พัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

4. ศึกษา สำรวจ จำแนก วิเคราะห์ จัดทำแผนที่และข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ดิน

6. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900