กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
Generic placeholder image

นางสาวพิมพ์พร พรพรหมินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

นายดิเรก คงแพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นางณฐมน ผ่องแผ้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นางสาวสุภาพร สินศิริวัฒนา
นักสำรวจดินชำนาญการ

Generic placeholder image

นางสาวปรียารัตน์ ชัยลังกา
นักสำรวจดินชำนาญการ

Generic placeholder image

นางสาวชนม์ชนก ตั้งตระกูล
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

Generic placeholder image

ว่าที่ ร.ต.ยศ อินทะวิชัย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

Generic placeholder image

นางดาราพร บุญเกษม
นักสำรวจดินปฏิบัติการ

Generic placeholder image

นายสุวิทย์ สีคร้าม
พนักงานขับรถยนต์

Generic placeholder image

นายอนุสรณ์ ศุภศรี
เศรษฐกร

Generic placeholder image

นางสาวบุศรา ศุภชูชัย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

นายพลวัฒน์ เศรษฐสุทธิ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

นางสาวยุกตะวัน เกษศิริการณ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

นางสาวอุสุมา ชะแลวรรณ์
นักสำรวจดิน

Generic placeholder image

นางสาวจันจิรา องอาจ
นักวิชาการเกษตร

Generic placeholder image

นายทองสินธ์ ไชยศาสตร์
นักวิชาการเกษตรสอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900