กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน
Generic placeholder image

นางสาวกรรณิสา สฤษฎ์ศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

นางสาววันดี พึ่งเจาะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นายพิสิษฐ์ พานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นางสาววรนุช เอมมาโนชญ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นางสาวศิริพร เผือกยิ้ม
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นายคณาธิป พุ่มทอง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นางวิรัธกานต์ พุ่มทอง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นางสาวกัลยา ดำรงสัจจ์ศิริ
นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นางสาวมยุรี โชติชื่น
นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นายอดิศร ใจชื้น
นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นายพรชัย ชัยสงคราม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

Generic placeholder image

นางสาววารุณี อติศักดิ์กุล
นักสำรวจดินปฏิบัติการ

Generic placeholder image

นางลาวรรณ์ สุวรรณประภา
นักสำรวจดินปฏิบัติการ

Generic placeholder image

นางสาวพิชชากร สุทธานุกูล
นักสำรวจดินปฏิบัติการ

Generic placeholder image

นายธงชัยนคร ตรวจนอก
พนักงานขับรถยนต์ ส.2/หัวหน้า

Generic placeholder image

นายสุวิทย์ รื่นเริง
เศรษฐกร

Generic placeholder image

นางสาวนิธินันท์ เม้ยชม
เศรษฐกร

Generic placeholder image

นางสาวธรภร พิศดวง
เจ้าพนักงานสถิติ

Generic placeholder image

นางมาลินี โสตะบรรณ์
เจ้าพนักงานสถิติ

Generic placeholder image

นางสาวบุณยานุช ชมภูนุช
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

นายณัฐพงศ์ เล็กบัณฑิตย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

นายจิรพจน์ เจริญพานิชสันติ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

นางสาวน้ำเพชร สมบูรณ์
นักวิชาการเกษตร

Generic placeholder image

นางสาวดวงหฤทัย ศรีช่วย
นักวิชาการเกษตร

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900