กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร
Generic placeholder image

นายสุภัทรชัย โอฬารกิจกุลชัย
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร

Generic placeholder image

นางสาววัลยา บุญเลิศ
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นายธนกฤต ผลเกลี้ยง
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นางสาวปรักมาศ อิ่มเอิบ
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นางสาววรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นายณัฐภาส ศรีเลิศ
เศรษฐกรปฏิบัติการ

Generic placeholder image

นางสาวพิชชาพร วัฒนสมบัติ
เศรษฐกรปฏิบัติการ

Generic placeholder image

นายสุเนตร ผาสุขศรี
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

Generic placeholder image

นางสาวปิ่นอนงค์ ศรีภักดี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

นายณรงค์กรณ์ การินทร์
เศรษฐกร

Generic placeholder image

นางสาวศศิชานันท์ พิชญะเอกธารินท์
เจ้าพนักงานสถิติ

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900