กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน
Generic placeholder image

นางสาวอมรรัตน์ สระเพ็ชร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

นางสาวสมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นางสาวสลิลา เอี่ยมอิทธิพล
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นางสาวจิรัชยา คงทน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นางสาวพันธุ์ทิพย์ ปานกลาง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นางสาวนุชนภางค์ สุวรรณเทน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นางสาวเนตรนภา กาศวิเศษ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

Generic placeholder image

นางสาวสิรีวัลย์ ราษฏรอาศัย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

Generic placeholder image

นางอัจฉรารัตน์ นกเดช
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

Generic placeholder image

นางสาวภาวดี สิทธิ์ประเสริฐ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

Generic placeholder image

นางสาวกาญจนา สำราญใจ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

Generic placeholder image

นางวลีทิพย์ ธนัชชายศอนันต์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

Generic placeholder image

นางสาวปัทมา เผื่อแผ่
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

Generic placeholder image

นายพิเชษฐ์ สุขเจริญ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

Generic placeholder image

น.ส.วาสินี ศิริโภค
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

Generic placeholder image

นายจารุวัฒน์ บุญสอด
ตำแหพนักงานขับรถยนต์ ส.2

Generic placeholder image

นางสาวนิชานันทน์ นนทก
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

นางสาวนุชจรี หุ่นประเสริฐ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

นางสาววรรณา บรรจงทรัพย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

นายสิโรตม์ ดวงเพชร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Generic placeholder image

นางสาวพัชยา ชัยฑวังกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Generic placeholder image

นางสาวภาณี ถิ่นจันทร์
นักวิชาการเกษตร

Generic placeholder image

นางสาวพัสศรัณพร เหลืองระลึก
นักวิชาการเกษตรสอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900