ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ

ข้อมูลปี 2564


แผนการใช้ที่ดินเพื่อบริหารจัดการ พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ อุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้ำกระบุรี-ปากคลองกะเปอร์


รายงานการสำรวจทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น จังหวัดชุมพร
รายงานการสำรวจทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น จังหวัดระนอง


รายงานการสำรวจทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น จังหวัดสระบุรีข้อมูลปี 2562


พื้นที่ชุ่มน้ำฉะเชิงเทรา

พื้นที่ชุ่มน้ำชลบุรีพื้นที่ชุ่มน้ำปราจีนบุรี

พื้นที่ชุ่มน้ำระยองพื้นที่ชุ่มน้ำสระแก้ว


ข้อมูลปี 2561


พื้นที่ชุ่มน้ำเชียงราย

พื้นที่ชุ่มน้ำบึงกาฬพื้นที่ชุ่มน้ำเลย

พื้นที่ชุ่มน้ำหนองคายพื้นที่ชุ่มน้ำหนองบัวลำภู

พื้นที่ชุ่มน้ำอุดรธานี
ข้อมูลปี 2560


พรบ.คลองตรอน

พื้นที่ชุ่มน้ำกาญจนบุรีพื้นที่ชุ่มน้ำนครนายก

พื้นที่ชุ่มน้ำลพบุรีพื้นที่ชุ่มน้ำสมุทรปราการ

พื้นที่ชุ่มน้ำอุทัยธานี
ข้อมูลปี 2559


งานสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ กาฬสินธุ์

งานสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ ยโสธรงานสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ ร้อยเอ็ด

งานสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ ศรีสะเกษงานสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ อำนาจเจริญ

ศึกษาลุ่มน้ำคลองท่าทน
ข้อมูลปี 2558


เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐ อ้อยโรงงาน

งานสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ นครราชสีมางานสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ บุรีรัมย์

งานสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ มุกดาหารงานสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ สุรินทร์

งานสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ อุบลราชธานีงานชุ่มน้ำดอนหอยหลอด

งานชุ่มน้ำบึงโขงหลง


สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900