วิดีทัศน์

1.HD Presentation Agri Map final

2.ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online)

4.Agri-Map Moblie

5.คู่มือการใช้งาน Agri-Map Mobile

6.พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Agri-map online แผนที่ออนไลน์ที่เกษตรกรไทยอยากรู้

7.พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Agri-map online แผนที่ออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการสินค้าเกษตร

sum-video-agrimap

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900