ถามตอบ
Generic placeholder image

ไขข้อข้องใจ “Zoning by Agri-Map” ด้านปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม

Generic placeholder image

ไขข้อข้องใจ การจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล

Generic placeholder image

ไขข้อข้องใจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900