2566


โครงการกําหนดขอบเขตที่ดิน
ทํากินในพื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง


โครงการกำหนดขอบเขตที่ดิน
ทํากินในพื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูง
จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย
โครงการกําหนดขอบเขตที่ดิน
ทํากินในพื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูง
จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย อุตรดิตถ์


โครงการกำหนดขอบเขตที่ดิน
ทํากินในพื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูง
จังหวัดกําแพงเพชร สุโขทัย ตาก


โครงการกำหนดขอบเขตที่ดิน
ทํากินในพื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูง
จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหา
พื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน


ฐานข้อมูลและการกําหนดขอบเขตที่ดินทํากิน
และวางแผนการใช้ที่ดิน โครงการพัฒนาที่ดิน
บนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง


ฐานข้อมูลและการกําหนดเขตที่ดิน
ทํากินในพื้นที่โครงการรักษ์น้ำ
เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
2556

ฐานข้อมูลและร่างแผนการใช้ที่ดิน โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ้มน้ำแม่ปิงน้อย

ฐานข้อมูลและร่างแผนการใช้ที่ดิน โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ้มน้ำลี

ฐานข้อมูลและร่างแผนการใช้ที่ดิน โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ้มน้ำคำ2554

โครงการกำหนดเขตที่ดินทำกิน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

โครงการกำหนดเขตที่ดินทำกิน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการกำหนดเขตที่ดินทำกิน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง จังหวัดลำปาง

2553

โครงการกำหนดเขตที่ดินทำกินโครงการขยายผล โครงการหลวงในพื้นที่เครือข่ายการเรียนรู้ จังหวัดพะเยา