2556

ฐานข้อมูลและร่างแผนการใช้ที่ดิน โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ้มน้ำแม่ปิงน้อย

ฐานข้อมูลและร่างแผนการใช้ที่ดิน โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ้มน้ำลี

ฐานข้อมูลและร่างแผนการใช้ที่ดิน โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ้มน้ำคำ

2554

โครงการกำหนดเขตที่ดินทำกิน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

โครงการกำหนดเขตที่ดินทำกิน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการกำหนดเขตที่ดินทำกิน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง จังหวัดลำปาง

2553

โครงการกำหนดเขตที่ดินทำกินโครงการขยายผล โครงการหลวงในพื้นที่เครือข่ายการเรียนรู้ จังหวัดพะเยา