ข้อมูลสารสนเทศพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)


แผนการใช้ที่ดินพืชบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของประเทศไทย ปี 2566


แผนการใช้ที่ดินพืชบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของประเทศไทย ปี 2565

แผนที่ขอบเขต พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) 48 ชนิด
ตามประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2564

โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศพืชบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของประเทศไทย ปี 2564