ข้อมูลสารสนเทศพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

ข้อมูลสารสนเทศพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

ข้อมูลสารสนเทศพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ