ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ

กาแฟโรบัสต้า

ข้าวโพดเลี้ยงฤดูแล้ง

ข้าวเหนียว

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

ข้าว

กาแฟ Robusta

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เงาะ

ทุเรียน

ปาล์มน้ำมัน

มะพร้าว

มังคุด

มันสำปะหลัง

ยางพารา

ลำไย

สับปะรด

อ้อยโรงงาน
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ