บทความเผยแพร่

บทความเผยแพร่พื้นที่แล้ง

บทความเผยแพร่พื้นที่น้ำท่วม

บทความวิชาการ

บทความการวางแผนการใช้ที่ดิน

บทความพืชเศรษฐกิจ

บทความภัยธรรมชาติ

 

 

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900