แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2567
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการกรมพัฒนาที่ดินประจำปี พ.ศ. 2567
คำชี้แจง :
1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ความต้องการและรับฟังความเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
2. แบบสำรวจนี้ มี 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์/บริการ และข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการ
3. ข้อมูลที่กรอกในแบบสำรวจเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริการของหน่วยงาน และสร้างความโปร่งใสให้กับหน่วยงาน กรุณากรอกแบบสำรวจตามความเป็นจริง โดยข้อมูลจากการตอบแบบสำรวจนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ และแสดงผลในภาพรวมเท่านั้น
1.1) เพศ *
จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
1.2) อายุ *
จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
1.3) การศึกษา *
จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
1.4) อาชีพ *
จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
1.5) ท่านทำการเกษตรแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
2.1 ประเภทงานบริการที่ท่านรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)