หน่วยงานอื่นๆ


หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์ภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ 02-5795069 02-5615542 1235
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 02-9412391 - 1341 , 1261
มูลนิธิกรมพัฒนาที่ดิน - - 1208
สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ํา 02-5610773 - 1218
ร้านอาหารสโมสร - - 1322
สโมสร 02-5797972 - 1329
เจ้าหน้าที่เขต - 02-5794824 2115
ป้อมยามหน้า - - 5106
ป้อมยามหลัง - - 1298
ป้อมยามตึกชั้น 8 - - 2242
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) (สวก.)
02-5796719
02-5797435
- -