ผลงานวิชาการภาคบรรยาย

 เอกสารรวมเล่มวิชาการ ปี 65

1. ผลงานวิชาการด้านการวิจัยเกี่ยวกับพืชอัตลักษณ์ และพืชทางเลือก

# รางวัล ชื่องาน ชื่อผู้นำเสนอ Download
1 ชนะเลิศ สมบัติของดินและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 จังหวัดสุรินทร์ นางสาวอภันตรี พฤกษพงศ์
2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ศักยภาพของดินเค็มในการผลิตพืชสมุนไพรประจำท้องถิ่นรากสามสิบ นางภัทรานิษฐ์ ช่วยสระน้อย
3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 สมบัติกลุ่มชุดดินต่อคุณภาพของสับปะรดพันธุ์ภูเก็ตภายใต้มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ นายนพดล จุลนวล
4 - การประเมินสถานการณ์ทรัพยากรดินในพื้นที่ปลูกพืชสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ) นางสาววิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์
5 - การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการใช้ที่ดินในการปลูกทุเรียนและศึกษาความต้องการการส่งเสริมและปัญหาการปลูกทุเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและส่งเสริมการปลูกทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี นายวีรณัฐ ลียากาศ

2. ผลงานวิชาการด้านการวิจัยบูรณาการที่รองรับ BCG Model

# รางวัล ชื่องาน ชื่อผู้นำเสนอ Download
1 ชนะเลิศ การใช้ประโยชน์มูลช้างในการผลิตปุ๋ยหมัก เพื่อปรับปรุงดิน และเพิ่มผลผลิตผักเหมียง นางสาวสุภาวดี ศรีจำเริญ
2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตพืชผักในชุมชนเมือง นางสาวฉลวย ดวงดาว
3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 การจัดการดินที่เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตถั่วหรั่งที่ปลูกในดินร่วนปนทราย นายณัฐวุฒิ จุลสงค์
4 - ผลของถ่านชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่ลาดเทในกลุ่มชุดดินที่ 55 จังหวัดน่าน นายดนัย พรอํานวยลาภ
5 - การใช้เทคโนโลยีการจัดการดินเพื่อผลิตทุเรียนคุณภาพของเกษตรกรปลูกทุเรียนในพื้นที่ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร นายทรงวุฒิ แสงสุริยะ
6 - การปลูกมันเทศญี่ปุ่นอินทรีย์ในกระสอบ นางสาวสุภา ออมจิตร

3. ผลงานวิชาการด้านการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

# รางวัล ชื่องาน ชื่อผู้นำเสนอ Download
1 ชนะเลิศ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย บ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 9 ตําบลสบเมย อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเอกภพ กันทับ
2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองท่าเคย-คลองไท๊ก๋งลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตาปีตอนบน (2206)ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำตาปี (22) กรณีศึกษา : กิจกรรมปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน นายสุรเชนทร์ แพเพชรทอง

4. ผลงานวิชาการด้านการวิจัยเชิงนโยบาย มาตรการ กฎหมาย เพื่อรองรับด้านการพัฒนาที่ดิน

# รางวัล ชื่องาน ชื่อผู้นำเสนอ Download
1 ชนะเลิศ แนวทางการจัดทำ แผนการใช้ที่ดินเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) : กรณีศึกษาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมา นางสาววรนุช เอมมาโนชญ์
2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินเพื่อป้องกันการชะล้าง พังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ลุ่มน้ำคลองลาว จังหวัดกระบี่ นายอภิชัย ศรีชัย
3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map นายจินตวัฒน์ ไพบูลย์ไตรรัตน์

5. ผลงานวิชาการด้านการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตและการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพ

# รางวัล ชื่องาน ชื่อผู้นำเสนอ Download
1 ชนะเลิศ การทำแผนที่ดินแบบดิจิทัลเพื่อการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของประเทศไทย นางสาวศศิรินทร์ ศรีสมเขียว
2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประเมินปริมาณน้ำ เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน ด้วยแบบจําลอง InVEST ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่สะเปา อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง นางสาวจรวยพร ซาวขัด
3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 การประเมินการเคลื่อนย้ายของดินโดยใช้เทคนิคนิวเคลียร์ กรณีศึกษาพื้นที่ทางการเกษตรที่มีการชะล้างพังทลาย จังหวัดกาญจนบุรี นายอภิสิทธิ์ บัวปาย
4 - การติดตามและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจำลอง Land Change Modeller จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวเนตรนภา กาศวิเศษ
5 - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และฟื้นฟูทรัพยากรดินเสื่อมโทรมของจังหวัดยโสธร นายศรัณย์นพ อินทเสน
6 - การประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินระดับธาตุอาหารหลักในดินสําหรับการจัดการดินและปุ๋ยของพืชเศรษฐกิจ จังหวัดอุดรธานี นางสาวปภาวี สุขพิทักษ์
7 - การทำแผนที่ความต้องการปูนและความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางเคมีของดินเปรี้ยวพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย นางสาวนัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์
8 - การประเมินการชะล้างพังทลายของดินด้วยดัชนีพื้นที่ใบ (LAI) จากข้อมูลดาวเทียม Terra MODIS ในพื้นที่ 22 ลุ่มน้ำหลัก ประเทศไทย นางสาวสมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ
9 - ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และเทคนิคการวิเคราะห์สภาพพื้นที่แบบเชิงเลขเพื่อการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ : พื้นที่ศึกษาลุ่มน้ำคลองวังยาง นางสาวรวมพร มูลจันทร์
10 - การประเมินคุณภาพของทรัพยากรดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล
11 - การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยภูมิสารสนเทศร่วมกับเทคนิควิธีการทางภูมิสถิติแบบ Kriging นางนฤมล ผ่องอักษร
12 - การประเมินความเหมาะสมที่ดินสําหรับการปลูกกระเทียมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวทรายขาว วันนา
13 - การจัดชั้นความเหมาะสมของดินสําหรับสร้างบ่อขุดในประเทศไทย นางสาวอัญญารัตน์ จุ่งประสพมงคล
14 - การใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในการปลูกข้าวในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดินประจำตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท นางจารุวรรณ มีสม
15 - การจัดการดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าวในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย นางสาวนิสุดา ทองคำพันธ์
16 - การจัดทําฐานข้อมูลดินในพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนของภาคเหนือตอนบน เพื่อการบริหารจัดการที่ดิน นางสาวอารยัญต์ ขันทอง
17 - โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ในตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นายเพชรราช มณีนิล

6.ผลงานวิชาการด้านการวิจัยกระบวนการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้

# รางวัล ชื่องาน ชื่อผู้นำเสนอ Download
1 ชนะเลิศ การศึกษาการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังด้วยน้ำหมักชีวภาพในชุดดินลพบุรี นางสาวรวมพร มูลจันทร์
2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลของวัสดุเลี้ยงและสายพันธุ์ไส้เดือนต่อสมบัติทางชีวภาพบางประการในมูลไส้เดือนดิน นางสาวธัญญกานต์ เซ้งเครือ
3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ศึกษาระยะปลูกข้าวที่เหมาะสมในการทำนาแบบประณีตโดยใช้เทคนิคเปียกสลับแห้งร่วมกับน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก นางสาวนิภาพร ชูกิจ
4 - ผลของวัสดุเพาะกล้าจากมูลไส้เดือนดินต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักสลัด นางสาวนันทพร กอบธัญญกิจ
5 - ความเหมาะสมของดินสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันภายในสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ นายศุภกร ชูส่งแสง

7.ผลงานวิชาการด้านการวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

# รางวัล ชื่องาน ชื่อผู้นำเสนอ Download
1 ชนะเลิศ - ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เกษตรอินทรีย์ PGS “ ไผ่ตอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาหารปลอดภัย เมืองนครปฐม” นายนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย
3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 การผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทืองหลังฤดูทำนาที่มีคุณภาพเป็นเมล็ดพันธุ์หลักของกลุ่มเกษตรกรบ้านโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิจิตร ผลเรือง

8.ผลงานวิชาการด้านการวิจัยเชิงเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร

# รางวัล ชื่องาน ชื่อผู้นำเสนอ Download
1 ชนะเลิศ การประยุกต์ใช้ LiDAR sensor ร่วมกับระบบ IOT ในการประเมินสภาพแอควิกหรือสภาพการอิ่มตัวด้วยน้ำ (aquic condition) เพื่อการจําแนกดินในสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวพิชามญชุ์ อินต๊ะโม
2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 การปรับปรุงชุดตรวจสอบไนโตรเจนในดินภาคสนามเพื่อแก้ปัญหาน้ำยาทดสอบเสื่อมสภาพ นายสุทธิ์เดชา ขุนทอง
3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพต่อผลผลิตของข้าวโพดหวานอินทรีย์ในชุดดินวังสะพุง นายวินัย ชมบุตร
4 - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินพื้นที่ทุ่งหมาหิว นางสาววัชรี แซ่ตั้ง
5 - เครื่องผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน นายจิราวุฒิ เวียงวงษ์งาม
6 - ความเหมาะสมของการวิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่สกัดด้วย Double acid ที่ความยาวคลื่นแตกต่างกัน (740 และ 882 นาโนเมตร) นางสาวกรกนก เปรี่ยมหมื่นไวย์
7 - การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณแคทไอออนที่แลกเปลี่ยนได้ในดินด้วยเครื่อง ICP-OES นางสาวทิพานันท์ อุปนิสากร
8 - การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพสําหรับนาข้าวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว กข 41 จังหวัดพิษณุโลก นายเทอดศักดิ์ อนากาศ
9 - การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพสำหรับนาข้าวต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวปทุมธานี 1 ในดินเหนียว จังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวพิมพ์ธิดา เรืองไพศาล
10 - ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของบัวบกตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม นางสาวบุษบา รู้น้อม
11 - ศึกษาผลการใช้ปุ๋ยหมักและมูลไส้เดือนดินในการควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในมะเขือเทศ นายชูชาติ ตรุษเพชร
12 - การจัดการดินเพื่อการผลิตข้าวสังข์หยดในระบบเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสงขลา นางพิมล อ่อนแก้ว
13 - การคัดเลือกจุลินทรีย์ดินที่มีประสิทธิภาพควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในพืช นายพิสิฏฐ์ กิมยงค์
14 - การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับถ่านชีวภาพและการคลุมดินในการผลิตคะน้าอินทรีย์ นายอัศวิน เนตรถนอมศักดิ์
15 - ผลของปุ๋ยชีวภาพ (พด.12) ร่วมกับมูลไก่ต่อผลผลิตและคุณภาพแตงโมหลังนาข้าว นางสาววรรณา สุวรรณวิจิตร

9.ผลงานวิชาการด้านการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยระยะยาวในการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

# รางวัล ชื่องาน ชื่อผู้นำเสนอ Download
1 ชนะเลิศ ผลของการจัดการดินต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินทางกายภาพที่ปลูกชาน้ำมัน บ้านปางมะหัน จ.เชียงราย นางสาวชนิดา เกิดชนะ
2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในดินในแปลงปลูกชาน้ำมันในพื้นที่บ้านปางมะหัน จังหวัดเชียงราย นางมนต์ระวี มีแต้ม
3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 การเปลี่ยนแปลงอินทรีย์คาร์บอน และปริมาณธาตุอาหารในดินจากการจัดระบบการปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ลาดเท นางนิรชา เจ็กชื่น
4 - อัตราที่เหมาะสมของปุ๋ยหมักจากกากเบนโทไนต์ ต่อประสิทธิภาพการเพิ่มธาตุอาหารพืช และคุณภาพของผลผลิตยางพาราในดินทราย นางจิราพร พรมราช
5 - ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณสารออกฤทธิ์ของพืชสมุนไพรบางชนิดในพื้นที่ดินเค็มภาคะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวกมลทิพย์ ศศิธร
6 - ผลของโดโลไมต์และคีเซอร์ไรต์ต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตปาล์มน้ำมัน นางสาวสายใจ หมื่นภักดี
7 - การประเมินระดับมลพิษของโลหะหนักในดินพื้นที่เกษตรกรรมด้วยดัชนีการสะสมเชิงธรณี นางสาวละไม ศรีสวัสดิ์
8 - การศึกษากระบวนการทางดินด้วยภาพ 2D นางสาวณัฐพร ประคองเก็บ
9 - การสูญเสียดินและธาตุอาหารพืชจากการกร่อนดินในพื้นที่ปลูกข้าวโพดที่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ วิธีกลร่วมกับพืชตระกูลแตง นายสาธิต กาละพวก