กลับหน้าก่อนหน้า

องค์ความรู้ด้านปรับปรุงบำรุงดิน

ที่ ชื่อเรื่อง อ่าน/Download
1 ผสมผสานภูมิปัญญาหมอดินอาสาชาวบ้านกับสารเร่ง พด.7 จนก่อเกิดสารป้องกันแมลง ศัตรูพืช
2 การจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการดินเปรี้ยวเรื่อง ดินเปรี้ยวแก้ได้สบายมาก
3 โปสเตอร์ดินเค็มในประเทศไทย ปี 2552
4 โปสเตอร์ปัญหาดินเค็มแก้ไขฟื้นฟูได้อย่างไร ปี 2552
5 โปสเตอร์ดินเปรี้ยว การใช้วัสดุปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดหรือดินเป็นกรด ปี 2552
6 โปสเตอร์การใช้วัสดุปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าว ปี 2552
7 โปสเตอร์การจัดการความรู้เรื่อง ดินเค็ม ปี 2552
8 ภูมิปัญญาหมอดินอาสา ด้านการประยุกต์ใช้สารเร่ง พด.7 เพื่อลดการใช้สารเคมีป้องกันแมลงศัตรูพืช
9 ด้านปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช