กลับหน้าก่อนหน้า

ถอดบทเรียนจากโครงการฝึกอบรม

ที่ ชื่อเรื่อง อ่าน/Download
1 สรุปบทเรียนความรู้จากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน" รุ่นที่ 5
2 สรุปบทเรียนความรู้จากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน" รุ่นที่ 4
3 สรุปบทเรียนโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาข้าราชการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
4 สรุปบทเรียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตระหนักถึงปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชั่น"
5 สรุปความรู้จากการอภิปรายทางวิชาการ โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3
6 สรุปบทเรียน "การเตรียมความพร้อมนักพัฒนาที่ดิน เข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ด้านการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ
7 สรุปการบรรยายทางวิชาการในงานดินอุดม น้ำสมบูรณ์ ด้วยพระบารมี
8 ถอดบทเรียน การพัฒนา EQ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
9 ถอดบทเรียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดิน เพื่อการพัฒนาที่ดิน
10 ถอดบทเรียนหลักสูตร การเขียนผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่
11 การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
12 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
13 สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
14 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
15 สรุปบทเรียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการคิดวิเคราะห์และการมองภาพองค์รวม
16 สรุปบทเรียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม
17 ถอดบทเรียนหลักสูตร การบริหารผลการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บังคับบัญชา
18 ถอดบทเรียนหลักสูตร การสร้างองค์ความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
19 ถอดบทเรียนหลักสูตร การเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณการวิจัย
20 ถอดบทเรียน คุณธรรมกับระบบราชการที่สัมฤทธิ์ผล
21 ถอดบทเรียน งานสัมฤทธิ์ผล คนเป็นสุข
22 ถอดบทเรียน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
23 ถอดบทเรียน ความรู้พื้นฐานและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558
24 ถอดบทเรียน บทบาทและการเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
25 ถอดบทเรียน พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
26 การสกัดองค์ความรู้เรื่องการดำเนินงานเขตพัฒนาที่ดินให้สำเร็จ
27 การสกัดองค์ความรู้เรื่องการวิจัยแบบมีส่วนร่วมดีอย่างไร
28 การสกัดองค์ความรู้เรื่องการสร้างและพัฒนาหมอดินอาสาและเครือข่ายให้เข้มแข็ง ยั่งยืน
29 โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการกรมพัฒนาที่ดินระดับชำนาญการ หลักสูตร การพัฒนาทุนทางความรู้ ทักษะ และทัศนคติ รุ่นที่ 1
30 โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการกรมพัฒนาที่ดินระดับชำนาญการ หลักสูตร การพัฒนาทุนทางความรู้ ทักษะ และทัศนคติ รุ่นที่ 2
31 การสกัดองค์ความรู้เรื่องการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
32 การสกัดองค์ความรู้เรื่องเทคนิคการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก (story telling)