กลับหน้าก่อนหน้า

บันทึกความรู้จากการประกวด

ที่ ชื่อเรื่อง อ่าน/Download
1 กรมพัฒนาที่ดิน ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 (Oral Presentation โดยใช้บอร์ดกระดานดำ 2562)
2 การพัฒนาองค์การเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 (Oral Presentation โดยใช้บอร์ดกระดานดำ 2562)
3 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Oral Presentation โดยใช้บอร์ดกระดานดำ 2562)
4 เกษตรอินทรีย์ (Oral Presentation โดยใช้บอร์ดกระดานดำ 2562)
5 ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 5 ล้านไร่ (Oral Presentation โดยใช้บอร์ดกระดานดำ 2562)
6 รู้ทัน เข้าใจ ปรับตัว รับมือการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ (Oral Presentation โดยใช้บอร์ดกระดานดำ 2562)
7 เกษตรอินทรีย์ ดินปลอดเคมี สุขภาพดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8 ปรับปรุงดินเลว ให้เป็นดินดี
9 ฟื้นผืนดินบนพื้นที่สูงเลอตอ ด้วยการอนุรักษ์ดินและน้ำ