สถิติบริการข้อมูลจากวันที่


ถึงวันที่


   


ลำดับ บริการ จำนวนข้อมูลที่ขอรับบริการ (รายการ) จำนวนผู้ขอรับบริการ (ราย)
1 ข้อมูลการวางแผนการใช้ที่ดินของเกษตรกร (รายแปลง) 31 31
2 แผนที่กลุ่มชุดดิน & แผนที่การใช้ที่ดิน 838 478
3 ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) 4381 488
4 ข้อมูลชุดดิน (Soil Series) 1075 263
รวมทั้งหมด 6325 1260

ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือแจ้งปัญหาการใช้งาน

 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 เบอร์ติดต่อ 02-9412771

 cit_6@ldd.go.th